Statuss:
Noslēdzies
Logo

Projekta nr.

5.6.2.0/20/I/005

Programma

ERAF, SAM 5.6.2.

Kopējās izmaksas, EUR

348 518,08

Projekta ieviešana

25.08.2020.-22.11.2023.

PROJEKTS PAREDZ:

2020. gada 25. augustā tika apstiprināts projekts un noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/005 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā” īstenošanu.

Projekta vispārējais mērķis: Stabulnieku pagasta teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta konkrētais mērķis: paaugstināt Stabulnieku pagastā esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas Riebiņu novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem, veicot Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0,650-2,720 ceļa infrastruktūras uzlabošanu tiks veicināta vietējo uzņēmēju un saimniecisko darbu veicēju konkurētspēja, uzlabojot un atjaunojot ceļa infrastruktūru.

Projektā plānotās darbības: veikta Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļam Nr.1 Polkorona-Voveri km 0,650-2,720 pārbūve, ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai un piekļuvei komersantu uzņēmumiem.

Rezultātā tika veicināta vietējās uzņēmējdarbības attīstība, sekmējot jaunu darba vietu radīšanu lauku teritorijās. Projekta rezultātā līdz 2028. gada 31. decembrim tiks izveidotas jaunas darba vietas, paplašināts uzņēmējiem pieejamo pakalpojumu klāsts un sakārtota publiskā infrastruktūra.

Projekta mērķa grupa: Preiļu (Riebiņu) novada pašvaldība un šajā administratīvajā teritorijā atrodošies 9 komersanti, kuri nodrošinās iznākuma rādītājus: ieguldītās investīcijas un radītas jaunas darba vietas.

Būvprojekta autoruzraudzību veica SIA “KEM”, būvuzraudzību - SIA “Jurēvičs un Partneri”. Ar sākotnējo būvdarbu veicēju SIA “Krustpils” 10.11.2022. tika lauzts līgums, atlikušo būvdarbu veikšanai iepirkuma procedūras rezultātā tika piesaistīts uzņēmums SIA “Valkas Ceļi”. Objekts nodots ekspluatācijā 06.11.2023.

Informācija precizēta pēc Līguma grozījumiem, kas stājušies spēkā 13.11.2023.

PROJEKTA FINANSĒJUMS

Preiļu novada pašvaldības kopējās projekta izmaksas, EUR

ERAF, EUR

Valsts budžeta dotācija, EUR

Pašvaldības finansējums, EUR

348 518,08

296 240,37

15 683,31

36 594,40

Informācija precizēta pēc Līguma grozījumiem, kas stājušies spēkā 13.11.2023.

SAISTĪTĀS ZIŅAS

15.11.2023. Noslēgusies Stabulnieku pagasta autoceļa Nr. 1 Polkorona-Voveri km 0,65-2,72 pārbūve
07.08.2023. Projektā “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā” turpinās būvdarbi
17.05.2023. Projektā “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā” plānots atsākt būvdarbus
16.11.2022. Izmaiņas projekta “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā” ieviešanā
13.04.2022. Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas un investīciju piesaistes veicināšanas projekta aktualitātes