Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies, kā arī tiktu piedāvātas atbalsta iespējas sabiedrības iniciatīvu īstenošanai.

Publiskā pārvalde darbojas vairākos līmeņos, un pašvaldība ir tas pārvaldes līmenis, kurš ir vistuvākais iedzīvotājiem. Pētījumi liecina, ka no publiskā sektora iestādēm savai pašvaldībai iedzīvotāji uzticas vairāk Latvijā un citās ES valstīs. Pašvaldība vēlas noskaidrot savu iedzīvotāju viedokli un idejas, lai pieņemtu pārdomātākus lēmumus, lai sekmētu uzticēšanos savam darbam, kā arī lai stiprinātu vietējo demokrātiju.

Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu. Aicinām iedzīvotājus paust savu viedokli par risināmajām problēmām, pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu un pašvaldības saistošo noteikumu un lēmumu projektiem.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona Preiļu novada pašvaldībā ir Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas vadītāja p.i. Ilona Indriksone, tālr. +371 26473636, e-pasta adrese: ilona.indriksone@preili.lv. Šī amatpersona Jums palīdzēs neskaidrību gadījumā!

Līdzdalības iespējas

Iedzīvotāju iespējas iesaistīties pašvaldības domes un komiteju sēdēs, darba grupās, kā arī kā arī tiesības ierosināt publisko apspriešanu.
Skatīt vairāk

Konsultatīvās padomes

Informācija par pašvaldībā izveidotajām konsultatīvajām padomēm un to darbību, kā arī iedzīvotāju iesaistīšanās iespējām.
Skatīt vairāk

Nozaru komisijas

Informācija par pašvaldībā izveidotajām nozaru komisijām un to darbību.
Skatīt vairāk

Publiskās apspriešanas par attīstības jautājumiem

Informācija par aktīvajām un notikušajām publiskajām apspriešanām un aptaujām pašvaldībā.
Skatīt vairāk

Sabiedriskās apspriešanas

Informācija par sabiedriskajām apspriešanām pašvaldībā.
Skatīt vairāk

Līdzdalības budžets

Informācija par līdzdalības budžeta procesu pašvaldībā.
Skatīt vairāk

Nevalstiskās organizācijas

Aktuālie un noslēgtie projektu konkursi, kā arī cita veida atbalsts NVO.
Skatīt vairāk

Remigrācija

Informatīvs atbalsts, risinot jautājumus, kas saistīti ar atgriešanos uz dzīvi Latvijā un Preiļu novadā.
Skatīt vairāk

Trauksmes celšana 

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu ikvienam ir tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.
Skatīt vairāk