Pašvaldībā Pagastos

Preiļu novada pašvaldība realizē darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. specifiskā mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projektu Nr.5.6.2.0/20/I/005 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā”.

Projekta vispārējais mērķis ir Stabulnieku pagasta teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta konkrētais mērķis – paaugstināt Stabulnieku pagastā esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas Riebiņu novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem, veicot Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0.700-2.700 ceļa infrastruktūras uzlabošanu tiks veicināta vietējo uzņēmēju un saimniecisko darbu veicēju konkurētspēja, uzlabojot un atjaunojot ceļa infrastruktūru.

Sadarbība ar SIA “Krustpils” bija veiksmīga un būvdarbi objektā ritēja plānotā laika grafika ietvaros, līdz abu pušu starpā radās neatrisināts finansiāla rakstura strīds. Pašvaldība vērsās tiesībsargājošā iestādē, kur tika uzsākts tiesvedības process. Ņemot vērā esošo situāciju, būvdarbi objektā netika atsākti. Veicot grozījumus projekta finansēšanas līgumā, termiņš tika pagarināts līdz 2023. gada 23. februārim.

Pašvaldība kā Pasūtītājs ir darījusi visu iespējamo, lai konstatēto pārkāpumu novēršanas risinājums būtu adekvāts arī pret Izpildītāju SIA “Krustpils”, un turpmāka sadarbība Līguma izpildē būtu atbilstoša projekta Nr.5.6.2.0/20/I/005 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā” nosacījumiem un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Taču, nespējot rast pozitīvus risinājumus, 10.11.2022. Preiļu novada pašvaldības ārkārtas domes sēdē tika pieņemts lēmums izbeigt ar būvuzņēmēju SIA Krustpils 26.11.2020. noslēgto līgumu Nr. 2020/65 “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona-Voveri km 0,650-2,720 pārbūve” ar 15.11.2022.

Lai turpinātu projekta ieviešanu un sasniegtu plānotos rezultātus, Preiļu novada pašvaldībai kā projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/005 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā” īstenotājam jāpiesaista jauns būvdarbu veicējs un, visticamāk, ņemot vērā sezonas neatbilstību būvdarbu veikšanai, būs jālūdz projekta līguma termiņa pagarinājums.

Projekta plānotās aktivitātes atbilst projekta izvirzītajam mērķim un SAM 5.6.2. mērķim.

Pēc līguma grozījumu veikšanas projekta kopējās izmaksas sastāda 375 537.22 EUR, no kurām ERAF ir 319 206.64 EUR, valsts budžeta un pašvaldību finansējums 56 330.58 EUR. Projekta sasniedzamo rādītāju vērtības – tiks atjaunota 3.50 ha liela degradētā teritorija Riebiņu (Preiļu) novadā, izveidotas jaunas 5 darba vietas un 340 000.00 EUR komersantu ieguldījums nefinanšu investīcijās pašu nemateriālos aktīvos un pamatlīdzekļos.

Projekta īstenošanas ilgums pagarināts līdz 30 mēnešiem.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks pārbūvēts ceļa posms Nr.1 Polkorona-Voveri km 0.700-2.720 garumā. Kopējā garumā 2 km.

Aicinām  autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minētā pašvaldības ceļa pārbūves darbu laikā!

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa