Attīstībā Projektu aktualitātes Pagastos
logo

Preiļu novada pašvaldība realizē darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. specifiskā mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projektu Nr. 5.6.2.0/20/I/005 Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā”.

Projekta vispārējais mērķis ir Stabulnieku pagasta teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta konkrētais mērķis - paaugstināt Stabulnieku pagastā esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas Riebiņu novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem, veicot Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona - Voveri km 0,650 - 2,720 ceļa infrastruktūras uzlabošanu tiks veicināta vietējo uzņēmēju un saimniecisko darbu veicēju konkurētspēja, uzlabojot un atjaunojot ceļa infrastruktūru.

Pamatojoties uz 02.06.2023. noslēgto līgumu Nr. 17-1-172/2023/21 “Preiļu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona - Voveri km 0.650 - 2.720 pārbūves pabeigšana”  būvdarbus veic SIA “Valkas Ceļi” par summu 157 540,98 EUR (bez PVN).

Uz doto brīdi objektā veikta ceļa virsmas uzbēršana, iztīrīti sāngrāvji, nostiprināti caurteku gala posmi, ceļa klātne ir praktiski sagatavota divkārtu virsmas apstrādei.

Saskaņā ar līgumu objektu plānots nodot ekspluatācijā līdz 01.09.2023.

Projekta ieviešanas beigu datums ir 22.11.2023.

Projekta plānotās aktivitātes atbilst projekta izvirzītajam mērķim un SAM 5.6.2. mērķim. Pēc līguma grozījumu veikšanas projekta kopējās izmaksas sastāda 348 518,08 EUR, no kurām ERAF ir 296 240,37 EUR, valsts budžeta un pašvaldību finansējums 52 277,71 EUR. Projekta sasniedzamo rādītāju vērtības - tiks atjaunota 3,50 ha liela degradētā teritorija Riebiņu (Preiļu) novadā, izveidotas piecas jaunas darba vietas un 340 000,00 EUR komersantu ieguldījums nefinanšu investīcijās pašu nemateriālos aktīvos un pamatlīdzekļos.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks pārbūvēts ceļa posms Nr.1 Polkorona - Voveri km 0,650 - 2,720 garumā.

Aicinām  autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minētā pašvaldības ceļa pārbūves darbu laikā!

Informāciju sagatavoja

Antra Meluškāne

Projekta vadītāja - 220. kabinets
antra.meluskane [at] preili.lv