Mēs katrs esam daļa no sabiedrības un ar savām dažādajām vajadzībām, interesēm un pārliecībām veidojam to cilvēkvidi, kurā dzīvojam. Nereti katrs atsevišķais sabiedrības loceklis pat neapzinās savu nozīmi, jo individuāli ietekmēt procesus pagastā, novadā, reģionā vai valstī var būt sarežģīti. Lai nodrošinātu savu interešu pārstāvniecību, katram no mums ir tiesības piedalīties valsts pārvaldīšanā un pieņemt kopējus lēmumus, organizējot biedrības, interešu grupas, nodibinājumus un citas nevalstiskas organizācijas. Neatkarīgi no tā, vai esam kādas interešu grupas biedri, masu saziņas līdzekļu pārstāvji, maza pagasta iedzīvotāji vai deputāti, aktieri, rakstnieki, pensionāri, zemnieki, uzņēmēji, studenti – visiem iedzīvotājiem ir tiesības pašorganizēties un strādāt pie sev nozīmīgu jautājumu risināšanas, pie pilsoniskas sabiedrības veidošanās.

Pilsoniskā sabiedrība nozīmē, ka cilvēki ir atbildīgi par valsts un tādējādi arī par savas dzīves kvalitātes celšanu un pilnvērtīgu attīstību. Tā darbojas kā platforma, kur rodas un tiek pilnveidotas sabiedrības vērtības, formulētas intereses un meklēti iespējamie risinājumi, turklāt tas notiek pēc pašas sabiedrības iniciatīvas. Preiļu novada pašvaldība pastāv uz to, ka plašāka sabiedrības iesaistīšanās visos novadam svarīgajos procesos var uzlabot pārvaldes sistēmu un pieņemto lēmumu kvalitāti.

Preiļu novadā reģistrētas 160 nevalstiskās organizācijas, kas darbojas ļoti dažādās jomās. Esot daļai no organizācijas, iedzīvotājam ir iespēja uzlabot savu un citu sabiedrības locekļu dzīves kvalitāti, profesionāli pašapliecināties un augt kā personībām, bet, jauniešiem, iesaistoties brīvprātīgajā  darbā, NVO dod iespēju iegūt pirmo darba pieredzi. Jo aktīvāka pilsoniskā sabiedrība, jo mērķtiecīgāk iedzīvotāji līdzdarbojas dažādu sev svarīgu jautājumu risināšanā, jo kvalitatīvāka un pilnvērtīgāka dzīve būs Preiļu novadā.

Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu. Aicinām iedzīvotājus paust savu viedokli par risināmajām problēmām, pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu un pašvaldības saistošo noteikumu un lēmumu projektiem.