Privātuma politika Preiļu novadā

Personas datu apstrādes privātuma politika

Preiļu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Personas datu apstrādes privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, apstrādes termiņiem un datu aizsardzību, kā arī citu informāciju, ieskaitot datu subjekta tiesības un pienākumus, apstrādājot datu subjekta personas datus.

Apstrādājot personas datus Pašvaldība ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

Pašvaldības Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Pašvaldība un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā datu subjekts vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: Pašvaldības interneta vietnē, papīra formātā vai telefoniski.

Pašvaldības sīkdatņu politika ir pieejama Pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā “Sīkdatņu politika”.

Personas datu apstrādes pārzinis: Preiļu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, elektroniskā pasta adrese: dome@preili.lv, tīmekļa vietne www.preili.lv.

Pašvaldībai un tās iestādēm ir viens pārzinis.

Personas datu aizsardzības speciālists:

Uldis Vītoliņš,
tālr. +371 20384844,
e-pasta adrese: drosibasspecialists@gmail.com

Papildu informācija: