Autoceļi Projektu aktualitātes
logo

Preiļu novada pašvaldība realizējusi projektu Nr.5.6.2.0/20/I/005 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā”.

Projekts īstenots darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. specifiskā mērķa Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros.

Vispārējais projekta mērķis paredzēja Stabulnieku pagasta teritorijas revitalizāciju, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta konkrētais mērķis - paaugstināt Stabulnieku pagastā esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas Riebiņu novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

Projekta īstenošanas rezultātā pārbūvēts ceļa posms Nr. 1 Polkorona-Voveri km 0,650-2,720 garumā, ko apliecina 06.11.2023. Preiļu novada Būvvaldes izdotais Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Īstenojot Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona-Voveri km 0,650-2,720 ceļa infrastruktūras uzlabošanu, veicināta vietējo uzņēmēju un saimniecisko darbu veicēju konkurētspēja, uzlabojot un atjaunojot ceļa infrastruktūru.

Projekta ieviešanas gaitā radās dažādi izaicinājumi, kas īstenotājiem lika pieņemt nepopulārus lēmumus, taču noslēgumā rezultāts ir sasniegts, un nesīs gandarījumu mērķauditorijai, kas izmanto šo autoceļu ikdienā. 2070 metru garumā veikta divkārtu virsmas apstrāde, izmantojot karsto asfaltu, izvietotas PP caurtekas, nesaistīts minerālmateriālu maisījums, uzstādītas nepieciešamās ceļa zīmes.

Tāpat arī atbilstoši plānotajiem projektā sasniedzamajiem rādītājiem, jau šajā gadā tiks atjaunota 3,50 ha liela degradētā teritorija Preiļu novadā, savukārt līdz 2028. gadam tiks izveidotas piecas jaunas darba vietas un veikti komersantu ieguldījumi nefinanšu investīcijās pašu nemateriālos aktīvos un pamatlīdzekļos 340 000 EUR apmērā.

Pēc līguma grozījumu veikšanas projekta kopējās izmaksas sastāda 348 518,08 EUR, no kurām ERAF ir 296 240,37 EUR, valsts budžeta un pašvaldību finansējums 52 277,71 EUR.

Būvdarbus objektā veikuši SIA “Krustpils” un SIA “Valkas Ceļi”, būvprojekta autors SIA “KEM”, autoruzraudzību veica SIA “Jurēvičs un Partneri”. Projekta īstenošanas periods: 25.08.2020.-22.11.2023.

Pateicamies visiem projekta ieviešanas procesā iesaistītajiem!

Informāciju sagatavoja

Antra Meluškāne

Projekta vadītāja - 220. kabinets
antra.meluskane [at] preili.lv