Saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības darba reglamentu:

  • Domes un komiteju sēdes protokolus un ierakstu audioformātu ievieto pašvaldības oficiālajā mājaslapā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • Informāciju tehnoloģiju daļa un Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa nodrošina komiteju un Domes sēžu audiovizuālu tiešraidi, kā arī veic audiovizuālu (video) ierakstu;

  • Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā pulksten 10.00, ja ar Domes lēmumu vai Domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu nav noteikts cits sēdes laiks;

  • Paziņojums par Domes kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms kārtējās Domes sēdes izliekams pašvaldības oficiālajā mājaslapā www.preili.lv;

  • Domes sēdes ir atklātas. Par slēgtas Domes sēdes rīkošanu Dome pieņem atsevišķu lēmumu, lai aizsargātu valsts noslēpumu, adopcijas noslēpumu, komercnoslēpumu, personas privāto dzīvi, bērnu intereses vai citu informāciju, kuras izpaušana saskaņā ar likumu ir aizliegta;

  • Personām, kuras uzaicinātas piedalīties Domes sēdēs, kā arī citiem pašvaldības iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties Domes sēdi, pirms domes sēdes jāreģistrējas pie darbinieka, kurš protokolē Domes sēdes ne vēlāk kā 10 (desmit) minūtes pirms sēdes sākuma;

  • Pašvaldības iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem un personām, kas uzaicinātas piedalīties Domes sēdē, un citām personām, kuras piedalās Domes sēdē, nav tiesību piedalīties debatēs un nekādā veidā traucēt sēdes gaitu.

Šī un vēl papildu informācija par Preiļu novada domes sēdēm ir pieejama Preiļu novada pašvaldības darba reglamentā.

Atgādinām, ka sēžu tiešraides ir iespējams skatīt Preiļu novada pašvaldības mājaslapā, kā arī Preiļu novada pašvaldības YouTube kontā