Atbilstoši likumam “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, sākot ar 01.07.2021., Preiļu novada administratīvajā teritorijā ietilpst 15 (piecpadsmit) teritoriālās vienības – Preiļu pilsēta, Aglonas pagasts, Aizkalnes pagasts, Preiļu pagasts, Pelēču pagasts, Saunas pagasts, Riebiņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Galēnu pagasts, Stabulnieku pagasts, Silajāņu pagasts, Rušonas pagasts, Vārkavas pagasts, Upmalas pagasts, Rožkalnu pagasts.

Dabas resursi. Preiļu novadā ir maz nozīmīgu derīgo izrakteņu atradņu, tās ir nelielas un to izstrāde no saimnieciskā viedokļa nav ekonomiski izdevīga (pēc LVĢMC datiem). Preiļu novada teritorijā netiek veikta derīgo izrakteņu ieguve, bet ir apzinātas iespējamās derīgo izrakteņu atradnes. Derīgie izrakteņi pašlaik galvenokārt tiek izmantoti saimnieciskām vajadzībām – ceļu remontiem, būvniecībai, lauksaimniecībā, rūpnieciskā ieguve nenotiek. Novada būvmateriāli ir izmantojami kā izejvielas būvniecībai, ceļu būvei un arī ceļu kaisīšanai ziemas periodā.

Virszemes ūdeņi. Kopā novadā ir 83 ezeri (virs 1 ha) ar kopējo platību 6495,3 ha, t.i. 3.7 % no Latvijas ezeru kopējā skaita un 5.4 % no to platības.  Visiem ezeriem ir zivsaimnieciska nozīme. 43 ezeri ir ar platību līdz 10 ha, 28 ezeri – ar platību vairāk par 10 ha, 12 ezeri – ar platību vairāk par 100 ha.

Iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits Preiļu novadā uz 01.07.2022. – 17 279 (saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem).

Novada teritorijas attīstību nosaka četri nozīmīgākie apdzīvotie centri – Preiļi, Aglona, Riebiņi, Vārkava katra ar savu vēsturisko izcelsmi un attīstības gaitu:

  • Preiļi kā administratīvs centrs,
  • Aglona kā svētvieta un rekreatīva zona pateicoties dabas pamatnei;
  • Riebiņi kā lauksaimniecības un ūdensrekreācijas vieta.
  • Vārkava kā vieta ar bagātu kultūrvēsturisko mantojumu.

Pēc Lursoft statistikas datiem no kopējo uzņēmu skaita 1300, 737 ir zemnieku saimniecības, lauksaimniecībā apstrādātās platības ir vairāk kā trīsdesmit tūkstoši hektāru. Kas nozīmē, ka no novada lauksaimniecībā izmantojamās zemes gandrīz 40% tiek aktīvi apstrādāti.

Uzņēmumi novadā ar lielāko apgrozījumu ir Preiļu siers, AS (Piena pārstrāde un siera ražošana),  VEGA P, SIA (degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās), Preiļu slimnīca, Agrofirma “Turība”, SIA (Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)), Eltex, SIA (Elektroinstalācijas ierīkošana).