Attīstībā Projektu aktualitātes Pagastos
ERAF logo

Preiļu novada pašvaldība realizē darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. specifiskā mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projektu Nr. 5.6.2.0/20/I/005 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā”.

Projekta vispārējais mērķis ir Stabulnieku pagasta teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta konkrētais mērķis - paaugstināt Stabulnieku pagastā esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas Riebiņu novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem, veicot Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona-Voveri km 0.700-2.700 ceļa infrastruktūras uzlabošanu tiks veicināta vietējo uzņēmēju un saimniecisko darbu veicēju konkurētspēja, uzlabojot un atjaunojot ceļa infrastruktūru.

Kā iepriekš tika informēts, līgums ar sākotnējo būvdarbu veicēju SIA “Krustpils” neatrisināta finansiāla rakstura strīda dēļ tika lauzts. Lai turpinātu projekta ieviešanu un sasniegtu plānotos rezultātus, Preiļu novada pašvaldība kā projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/005 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā” īstenotājs lēma veikt izmaiņas būvprojektā. Ņemot vērā sadārdzinājumus, tika mainīts risinājums ceļa segumam no asfalta uz bituminizētu melno segumu jeb dubulto virsmu.

Paralēli šim procesam tika veikti grozījumi Nr.2 projekta finansēšanas līgumā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, kurā atrunāts projekta ieviešanas beigu termiņš - 22.11.2023.

08.05.2023. ir noslēgusies jauna iepirkuma procedūra “Preiļu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 1 Polkorona - Voveri km 0.65 - 2.72 pārbūves pabeigšana” (identifikācijas Nr. PNP 2023/16AK ERAF), kuras rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Valkas Ceļi” par summu EUR 157540,98 (bez PVN). Tuvākajā laikā plānots slēgt līgumu un atsākt būvdarbus minētajā autoceļa posmā.

Projekta plānotās aktivitātes atbilst projekta izvirzītajam mērķim un SAM 5.6.2. mērķim. Pēc līguma grozījumu veikšanas projekta kopējās izmaksas sastāda 348 518,08 EUR, no kurām ERAF ir 296 240,37 EUR, valsts budžeta un pašvaldību finansējums 52 277,71 EUR. Projekta sasniedzamo rādītāju vērtības - tiks atjaunota 3.50 ha liela degradētā teritorija Riebiņu (Preiļu) novadā, izveidotas jaunas 5 darba vietas un 340 000.00 EUR komersantu ieguldījums nefinanšu investīcijās pašu nemateriālos aktīvos un pamatlīdzekļos.

Projekta īstenošanas ilgums pagarināts līdz 39 mēnešiem.

Aicinām  autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minētā pašvaldības ceļa pārbūves darbu laikā!

Informāciju sagatavoja