Materiālie pabalsti: 

Sociālie pakalpojumi:

Sociālās palīdzības pabalsti:

Audžuģimenēm:

Atbalsts pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās: