Preiļu novada Labklājības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis (spēkā no 01.04.2022.) (apstiprināts ar 2022. gada 31. marta Preiļu novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 10, 24.§ “Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”))

Grozījumi spēkā no 01.04.2023. (apstiprināti ar 2023. gada 30. marta Preiļu novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 4, 8.§ "Par grozījumiem Preiļu novada Labklājības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādī"))


Veļas mazgāšanas pakalpojums

  • Preiļu pilsētas un pagasta iedzīvotājiem Jaunatnes ielā 1, Līčos, Preiļu pagastā, Preiļu novadā, iepriekš piesakoties pie klientu apkalpošanas operatora, zvanot uz tālruni +371 65323200 (mazgāšanai tiek pieņemta tikai veļa – gultas veļa, vieglās drēbes, izņemot smagas virsdrēbes u. c.).
  • Riebiņos – ambulances telpās, Viļānu ielā 2a, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Preiļu novadā (mazgāšanai tiek pieņemta tikai veļa – gultas veļa, vieglās drēbes, izņemot smagas virsdrēbes u. c.).
  • Sīļukalnā – pagasta pārvaldes telpās, Latgales ielā 1a-1, Sīļukalnā, Sīļukalna pagastā, Preiļu novadā (mazgāšanai tiek pieņemta tikai veļa – gultas veļa, vieglās drēbes, izņemot smagas virsdrēbes u. c.).
  • Aizkalnē – pagasta pārvaldes telpās, Raiņa ielā 5, Aizkalnē, Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, (mazgāšanai tiek pieņemta tikai veļa – gultas veļa, vieglās drēbes, izņemot smagas virsdrēbes u. c.).
  • Pelēčos – pagasta pārvaldes telpās, Liepu ielā 6, Pelēčos, Pelēču pagastā, Preiļu novadā, (mazgāšanai tiek pieņemta tikai veļa – gultas veļa, vieglās drēbes, izņemot smagas virsdrēbes u. c.).
Pakalpojuma veids Mērvienība Pakalpojuma cena (euro) Līdzmaksājuma apmērs (euro)
Veļas mazgāšana ar LP pulveri trūcīgām mājsaimniecībām 4 kg jeb viena mazgāšanas reize 3,62 0,60
Veļas mazgāšana ar LP pulveri nestrādājošam pensionārs vai  invalīds, kurš mājoklī deklarēts un dzīvo viens, kura pensija ir līdz EUR 300 un kuram nav citur dzīvojoša laulātā 4 kg jeb viena mazgāšanas reize 3,62 0,80
Veļas mazgāšana diviem vai vairākiem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem pensionāriem vai invalīdiem, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz EUR 200 4 kg jeb viena mazgāšanas reize 3,62 1,00
Veļas mazgāšana ar LP pulveri personai, kurai ar Labklājības pārvaldes lēmumu piešķirts aprūpes mājās pakalpojums 4 kg jeb viena mazgāšanas reize 3,62 1,00

Dušas izmantošanas pakalpojums

  • Preiļu pilsētas un pagasta iedzīvotājiem – Jaunatnes ielā 1, Līčos, Preiļu pagastā, Preiļu novadā, iepriekš piesakoties pie klientu apkalpošanas operatora, zvanot uz tālruni +371 65323200 (izmantošanas laiks vienai personai – 30 min).
  • Riebiņos – Ambulances telpāsViļānu ielā 1a, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Preiļu novadā, trešdienās plkst. 13.00–16.00, ceturtdienās plkst. 8.00–11.00 un plkst. 13.00–16.00, iepriekš piesakoties.
  • Aizkalne – pagasta pārvaldes telpās, Raiņa ielā 5, Aizkalnē, Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā (iepriekš piesakoties).
Pakalpojuma veids Mērvienība Pakalpojuma cena (euro) Līdzmaksājuma apmērs (euro)
Ģimene (persona), kurai izsniegta Labklājības pārvaldes SD izziņa par trūcīgas mājsaimniecības statusu 1 persona 1,70/ 10 min 0,60
Nestrādājošs pensionārs vai invalīds, kurš mājoklī deklarēts un dzīvo viens, kura pensija ir līdz EUR 300 un kuram nav citur dzīvojoša laulātā 1 persona 1,70/ 10 min 0,80
Divi vai vairāki kopā dzīvojoši nestrādājoši pensionāri vai invalīdi, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto locekli nepārsniedz EUR 200 1 persona 1,70/ 10 min 1,00
Personai, kurai ar Labklājības pārvaldes SD lēmumu piešķirts aprūpes mājās pakalpojums 1 persona 1,70/ 10 min 1,00

Aprūpes mājās pakalpojums Preiļu pilsētā

Saistošajos noteikumos noteiktais aprūpes līmenis Aprūpes mājās pakalpojuma apjoms/ izmaksa par vienu stundu Līdzmaksājuma apmērs, ko veic aprūpējamā persona
Aprūpes mājās pakalpojuma 1. līmenis Līdz 16 h/ 4,80 euro

Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par 272 euro – 2,00 euro

Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par 400 euro – 3,00 euro

Aprūpes mājās pakalpojuma 2. līmenis Līdz 24 h/ 4,80 euro

Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par 272 euro – 5,00 euro

Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par 400 euro – 6,00 euro

Aprūpes mājās pakalpojuma 3. līmenis Līdz 32 h/ 4,80 euro

Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par 272 euro – 10,00 euro

Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par 400 euro – 12,00 euro

Aprūpes mājās pakalpojuma 4. līmenis Līdz 42 h/ 4,80 euro

Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par 272 euro – 14,00 euro

Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par 400 euro – 15,00 euro

Aprūpe mājās bērniem ar invaliditāti Līdz 80 h/ 5,20 euro

Aprūpes mājās pakalpojums Preiļu novada lauku teritorijās

Saistošajos noteikumos noteiktais aprūpes līmenis Aprūpes mājās pakalpojuma apjoms/ izmaksa par vienu stundu Līdzmaksājuma apmērs, ko veic aprūpējamā persona
Aprūpes mājās pakalpojuma 1. līmenis Līdz 16 h/ 5,20 euro

Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par 272 euro – 2,00 euro

Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par 400 euro – 3,00 euro

Aprūpes mājās pakalpojuma 2. līmenis Līdz 24 h/ 5,20 euro

Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par  272 euro – 5,00 euro

Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par  400 euro – 6,00 euro

Aprūpes mājās pakalpojuma 3. līmenis Līdz 32 h/ 5,20 euro

Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par  272 euro – 10,00 euro

Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par  400 euro – 11,00 euro

Aprūpes mājās pakalpojuma 4. līmenis Līdz 42 h/ 5,20 euro

Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par  272 euro – 14,00 euro

Aprūpējamās personas ienākumi lielāki par  400euro – 15,00 euro

Aprūpe mājās bērniem ar invaliditāti Līdz 80 h/ 5,20 euro