Par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas zvejas limitiem Preiļu novada administratīvās teritorijas iekšējos ūdeņos 2023. gadā: 

Preiļu novada pašvaldība informē par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas rīku limitiem Preiļu novada administratīvās teritorijas iekšējos ūdeņos, uz kuriem var pieteikties no 2023. gada 1. janvāra.

01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1 apakšpunkts nosaka, ka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.

Nr.pk. Ezera nosaukums Ezera platība, ha Pagasts Tīklu limits, m Informācijai
1. Bicānu ezers 149,4 Rušonas pagasts 575 Tikai murdi
2. Bieržgaļa ezers 272,2 Aglonas pagasts 450 Tikai murdi
3. Cirišs 630,6 Aglonas pagasts 2815 Tikai murdi
4. Ilzes ezers 33,5 Aglonas pagasts 120  
5. Kategrades ezers 133,1 Rušonas pagasts 375  
6. Lielais Kolupa ezers 175 Rožkalnu pagasts 350 Tikai murdi Kopā ar Augšdaugavas novadu

 

Kalupes pagasts 65 m Rožkalnu pagasts 730 m

7. Pelēča ezers 82 Aizkalnes pagasts 240 Tikai murdi
8. Rušons 2373 Feimaņu pagasts,

 

Kastuļinas pagasts, Rušonas pagasts

4630 Tikai murdi
Kopā ar Rēzeknes un Krāslavas novadu
9. Pakalņa ezers 54,8 Aglonas pagasts 250  
10. Salmejs 104,3 Rušonas pagasts 315  
11. Šusta ezers 73 Aizkalnes pagasts 205  
12. Veirūgnes ezers 128,4 Pelēču pagasts 490 Kopā ar Augšdaugavas novadu
13. Zolvas ezers 349,6 Rušonas pagasts 1094

Preiļu novada pašvaldības un valsts ezeru saraksts, kuros ir 75 m tīklu limiti 2023.gadā. 01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2 apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus.

Nr. p. k. Ezera nosaukums Ezera platība, ha Pagasts Tīklu limits, m Ezera piederība
1. Eikša ezers 57,5 Rušonas pagasts 75 Pašvaldības
2. Kaučera ezers 49,9 Rušonas pagasts 75 Pašvaldības
3. Lielā Kurtaša ezers 48,8 Rušonas pagasts 75 Pašvaldības
4. Lielā Solkas ezers 48,5 Rušonas pagasts 75 Pašvaldības
5. Mazā Solkas ezers 27 Rušonas pagasts 75 Pašvaldības
6. Jašazers 107,6 Rušonas pagasts 75 Pašvaldības
7. Lielais Ostrovas ezers 24.4 Riebiņu pagasts 75 Pašvaldības
8. Mazais Kurtoša ezers 8,1 Rušonas pagasts 75 Pašvaldības
9. Pieniņu ezers 4,7 Riebiņu pagasts 75 Pašvaldības
10. Spuldziņu ezers 4,7 Rušonas pagasts 75 Pašvaldības
11. Mazais Ostrovas ezers 5,0 Silajāņu pagasts 75 Pašvaldības
12. Bēšona ezers 64,20 Aglonas pagasts 75 Pašvaldības
13. Dzerkaļu ezers 5,60 Aglonas pagasts 75 Pašvaldības
14. Lielas Dubuļkas ezers 28,90 Aglonas pagasts 75 Pašvaldības
15. Opostas ezers 12,30 Aglonas pagasts 75 Pašvaldības
16. Skudrinkas ezers 9,30 Aglonas pagasts 75 Pašvaldības
17. Terehovas ezers 11,90 Aglonas pagasts 75 Pašvaldības
18. Bleidas ezers 36,90 Vārkavas pagasts 75 Pašvaldības
19 . Ārdavas ezers 72,50 Pelēču pagasts 75 Privātīpašums

Preiļu novada pašvaldības ezeru saraksts, valsts un privāto ezeru saraksts, kuros ir 75 m tīklu limiti 2023. gadā. 01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2 apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus.

Minētiem ezeriem kopējais tīklu limits ir 75 m, tiek slēgta vienošanās starp pašvaldības un privātiem ezera īpašniekiem. Personas, kuras nav ezera īpašnieki var pieteikties licencēm uz pašvaldības un valsts tīklu limita daļu.

Nr.p.k. Ezera nosaukums Ezera platība, ha Pagasts Tīklu limits, m Ezera piederība
1. Lielais Kurtoša ezers 48,8 ha   75 privātīpašums
2. Stupānu ezers 32,0 ha Rušonas pagasts 75 privātīpašums
3. Sedeža ezers 27,1 ha Rušonas pagasts 75 privātīpašums
4. Asaru ezers 10,4 ha Rušonas pagasts 75 privātīpašums
5. Limaņu ezers 7,2 ha Rušonas pagasts 75 privātīpašums
6. Meiraukas ezers 5,2 ha Rušonas pagasts 75 privātīpašums
7. Rubeņu ezers 5,1 ha Rušonas pagasts 75 privātīpašums
8. Palšas ezers 4,3 ha Riebiņu pagasts 75 privātīpašums
9. Markovas ezers 2,5 ha Silajāņu pagasts 75 privātīpašums
10. Gluhoje ezers 2,0 ha Riebiņu pagasts 75 privātīpašums
11. Kovšika ezers 1,8 ha Rušonas pagasts 75 privātīpašums
12. Madžutiņa ezers 1,6 ha Rušonas pagasts 75 privātīpašums
13. Vašeiņa ezers 1,5 ha Rušonas pagasts 75 privātīpašums
14. Aglonas (Egles) ezers 32,50 Aglonas pagasts 75 Aglonas bazilikas īpašumā
15. Cirīša HES ūdenskrātuve 236,70 Aglonas pagasts 75 SIA Cirīšu HES īpašums
16. Glušoka ezers 2,40 Aglonas pagasts 75 privātīpašums
17. Gulbinkas  ezers 2,00 Aglonas pagasts 75 privātīpašums
18. Mazais Dubuļkas ezers 7,20 Aglonas pagasts 75 privātīpašums
19. Ruskuļu ezers 10,67 Aglonas pagasts 75 privātīpašums
20. Nierezers 1,50 Aglonas pagasts 75 Aglonas bazilikas īpašumā
21. Martas ezers 0,90 Aglonas pagasts 75 privātīpašums
21. Itiņu ezers 1,90 Aglonas pagasts 75 privātīpašums
22. Zabolotnija ezers 3,00 Aglonas pagasts 75 privātīpašums
23. Katleņa ezers   Aglonas pagasts 75 privātīpašums
24. Klaparu ezers 1,3 Vārkavas pagasts 75 privātīpašums
25. Beletnīku ezers 1,7 Vārkavas pagasts 75 privātīpašums
26. Zvirbuļu ezers 1,7 Vārkavas pagasts 75 privātīpašums
27. Biletnieku ezers 1,1 Vārkavas pagasts 75 privātīpašums
28. Kaziņu ezers 1,0 Vārkavas pagasts 75 privātīpašums
29. Gerlaka ezers 37,00 Vārkavas pagasts 75 Pašvaldības
30. Bratrišku ezers 4,4 Vārkavas pagasts 75 privātīpašums
31. Vepru ezers 3,9 Vārkavas pagasts 75 privātīpašums
32. Dovules ezers 21,80 Aizkalnes pagasts 75 Pašvaldības
33. Liminkas ezers 12,70 Aizkalnes pagasts 75 Pašvaldības
34. Loguču ezers 1,80 Pelēču pagasts 75 privātīpašums
35. Badēļa ezers 1,40 Preiļu pagasts 75 privātīpašums
Feimaņu ezers 625,70 ha

(apsaimnieko Rēzeknes novada pašvaldība)

64 murdi

Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai lūdzam griezties Rēzeknes novada pašvaldībā.

Vēžu murdu limits ezeros

Nr. p. k. Ezera nosaukums Ezera platība, ha Pagasts Limits, gab. Informācijai
1. Bicānu ezers 149,4 Rušonas pagasts 60 murdi  

Pašvaldība informē, ka ar 2023. gadu Preiļu novada administratīvās teritorijas ūdenstilpnēs tiek pārtraukta komerczveja. 

Maksa noteikta saskaņa ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktā noteikto maksu par rūpnieciskās zvejas rīku limita vienību un pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības:

 1. 2021. gada 29. decembra domes sēdes Nr. 27 lēmumu Nr. 23.§ “Par zvejas tīklu izmantošanas samaksas noteikšanu” noteikta maksa par zvejas rīka limita vienu vienību – zvejas tīkls, par katriem 5 (pieciem) metriem (iekšējos ūdeņos) 5,70 euro (pieci euro, 70 centi).
 2. 2022. gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 30.§ “Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu” noteikta maksa:
  1. Zivju murds ar sētu, līdz 30 m (iekšējos ūdeņos) – EUR 19.92 (deviņpadsmit eiro 92 centi);
  2. Zivju murds ar sētu, virs 30 m (iekšējos ūdeņos) – EUR 56.92 (piecdesmit seši eiro 92 centi);
  3. Zivju murds bez sētas – EUR 14,22 (četrpadsmit eiro 22 centi)

Iesniegumus par Preiļu novada ūdenstilpņu zivju tīklu un murdu limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa un rūpnieciskajai komerciālai zvejai lūdzam iesniegt elektroniski parakstītu sūtot uz e-pastu: zivis@preili.lv,  Preiļu novada pašvaldībā vai Preiļu novada pagastu pārvaldēs, kuru administratīvajā teritorijā atrodas ūdenstilpne līdz 2023. gada 1. maijam.

Informācija ir pieejama Preiļu novada mājaslapā.


Iesniegumus sūtot pēc adreses:
Preiļu novada pašvaldība
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Tālrunis: +371 25213523
E-pasts: zivis@preili.lv

Rūpnieciskās zvejas tiesības iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.

 • Pakalpojuma saņēmēji:

Fiziska persona vai jebkura persona.
Iesniedzējs sagatavo un pārvaldē iesniedz pieprasījumu uz Preiļu novada domes izstrādātas vienotas veidlapas, kurā norāda: laika periodu, vietu, kurā notiks zvejniecība (iekšējos ūdeņos), zvejas rīku skaitu, pa kategorijām.

 • Termiņš:

Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.

 • Normatīvie akti:

Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana ir maksas pakalpojums, kuru regulē MK noteikumi Nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” un pašvaldības saistošie noteikumi un lēmumi.
Arī limitu sadali starp fiziskām un juridiskām personām regulē MK noteikumi.

(Ministru kabinets; noteikumi; 799; 01.02.2016)


Uzziņas par pakalpojumu:
Preiļu novada pašvaldība
Kontaktinformācija:
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
Tālrunis : +371 25213523
E-pasts: zivis@preili.lv

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Komerciālā zveja ir rūpnieciskā zveja, kurā zvejniekam ir tiesības izmantot zvejas limitu (rūpnieciskās zvejas rīku skaitu, veidu, nozvejas apjomu), kas pārsniedz attiecīgos rūpnieciskās zvejas noteikumos pašpatēriņa zvejai noteikto ierobežojumu, ar tiesībām zvejā iegūtās zivis pārdot vai piedāvāt tirgū.

Pakalpojuma saņēmējs

 • Privāto tiesību Juridiska persona.
 • Juridiska persona bez nodokļu parādiem.

Pakalpojuma sniegšanas maksimālais termiņš (darba dienās):

21, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Jāiesniedz iesniegums no juridiskas personas (zvejnieka), norādot pretendenta nosaukumu, reģistrācijas adresi, telefona numuru, zvejai paredzēto ūdeņu nosaukumu, kuģa (laivas) reģistrācijas numuru un nosaukumu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 1. Uzņēmumu reģistra izsniegtā reģistrācijas apliecība.
 2. Iepriekšējā gada bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķins vai gada ienākumu deklarācija un ienākumu no saimnieciskās darbības aprēķins.
 3. VID izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu, kas izdota ne vēlāk kā mēnesi pirms iesnieguma iesniegšanas.
 4. CSDD izsniegta mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība.

Iesnieguma veidlapa dota 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 1.pielikumā (var saņemt un aizpildīt arī pašvaldībā).

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: 14,23 EUR

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli

 • Klātiene – Preiļu novada pašvaldībā
 • Klātiene – Preiļu novada pagastu pārvaldēs
 • E-pasts – elektroniski iesniegumu var iesniegt, rakstot uz e-pasta adresi: zivis@preili.lv .

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Tālrunis +371 25213523

Pārsūdzības iespējas

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: