Kontakti

aadso [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

Augšdaugavas nov., Demenes pag., "Cinīši", LV-5442
SIA "AADSO" logo

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

1. Pasažieru iela 4A, Daugavpils, LV-5401


Ilgtermiņa ieguldījums kapitālsabiedrībā: 

Kapitālsabiedrības nosaukums, juridiskā adrese Ieguldījums uz 31.12.2021. Ieguldījums uz 31.12.2022. Līdzdalība % Izmaiņas EUR
SIA “AADSO” Reģ. Nr. 40003244761
Augšdaugavas nov., Demenes pag., "Cinīši", LV-5442
35 260 35 260 8,311 0

Atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 1.panta  61 a) punktā dotajai definīcijai, SIA “AADSO” ir publiski privātā kapitālsabiedrība, jo kapitāla daļas pieder vairākām Latgales pašvaldībām.

Pamatkapitāls: 533 200 EUR.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis: Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors Aigars Zīmelis.

SIA “AADSO” veiktā darbība, saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 2. panta otrās daļas 5. punktu, ir valsts regulēta sabiedrisko pakalpojumu sniegšana. Regulators nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku un tarifus. Līdz ar minēto, SIA “AADSO” sniedz pakalpojumu (sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā) par tarifu, kuru nosaka valsts institūcija – Sabiedrisko pakalpojumu regulators.

Galvenokārt atkritumus poligonā nogādā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi, kas savāc atkritumus no atkritumu tiešajiem radītājiem – dzīvojamā sektora, uzņēmumiem, iestādēm, komunālās saimniecības sektora u. c. Uz iebraucamā ceļa pie administratīvās ēkas ierīkoti elektroniskie auto svari ievedamo sadzīves atkritumu daudzuma kontrolei. Visus sadzīves atkritumus, kas tiek vesti uz poligonu, nosver uz auto svariem. Svaru tilts reģistrē iebraucošās mašīnas un kravu svaru, bet, mašīnai prom braucot, reģistrē tukšās mašīnas svaru – attiecīgi tiek aprēķināts piegādāto atkritumu daudzums tonnās. Elektroniskā uzskaites sistēma reģistrē piegādātāju.

Piegādāto atkritumu veida identifikācija tiek veikta balstoties uz piegādātāja sniegto informāciju, gan arī veicot vizuālu kontroli.

Attiecīgi, vadoties no piegādāto atkritumu veida tiek organizēt to tālāka pārvietošana poligona teritorijā:

 • Bioloģiski noārdāmie atkritumi zaļie dārzu un parku atkritumi, virtuves atkritumi u. c. kompostējamie atkritumi tiek nogādāti kompostēšanas laukumā;
 • Uzglabājamie atkritumi – piegādātajiem sadzīves atkritumiem nereti ir raksturīgs liels pārstrādei derīgu materiālu īpatsvars, līdz ar to šādu materiālu apglabāšana nav racionāla. Attiecīgi, līdz poligona papildus infrastruktūras, kas nodrošinās nešķirotu atkritumu pāršķirošanu, nodošanai ekspluatācijā, šādi atkritumi tiks uzglabāti atkritumu krātuves teritorijā atsevišķā novietnē, lai vēlāk varētu veikt to apstrādi un derīgo materiālu atgūšanu.
 • Apglabājamie atkritumi – atkritumu plūsma ietver, gan nešķirotus sadzīves atkritumus, gan citus atkritumu veidus, kuru apstrāde nav iespējama vai lietderīga, attiecīgi šie atkritumi tiek nogādāti apglabāšanai atkritumu krātuvē.

Laukums atkritumu pieņemšanai no iedzīvotājiem ir paredzēts pārstrādei, derīgu materiālu, galvenokārt izlietotā iepakojuma, savākšanai. Šajā laukumā dalīti savāktos atkritumus nogādā paši atkritumu ražotāji un atšķirībā no iepriekš minētajām atkritumu grupām, savāktais apjoms tiek reģistrēts nevis atkritumus ievedot poligona teritorijā, bet gan izvedot pārstrādei. Šāds risinājums izvēlēts, jo nelielu pārstrādei derīgo materiālu daudzumu, kas nereti nepārsniedz dažus kilogramus nav lietderīga. Lai gan laukumu atkritumu pieņemšanai no iedzīvotājiem uzrauga poligona personāls, pastāv iespēja, ka laukumā tiek nogādāti pārstrādei nederīgi atkritumi, attiecīgi šie atkritumi, reģistrējot to apjomu kopējā uzskaites sistēmā tiek nogādāti apglabāšanai atkritumu krātuvē.

Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju), atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajam, savā administratīvajā teritorijā ar lēmumu nosaka pašvaldība. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido:

 1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atbilstoši izvēlēts atkritumu apsaimniekotājs;
 2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos;
 3. DRN par atkritumu apglabāšanu.

Kopš 06.05.2002. – SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” vada valdes loceklis Aivars Pudāns.

SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" savu darbību plāno atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna mērķiemkas ir:

 • novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt kopējā radīto atkritumu daudzuma ievērojamu samazināšanu, izmantojot maksimāli visas labākās pieejamās atkritumu rašanās novēršanas iespējas un labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, palielinot resursu izmantošanas efektivitāti un veicinot ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības modeļa attīstību;
 • nodrošināt atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu;
 • nodrošināt, ka radītie atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un cilvēku veselībai, atkritumi pēc iespējas tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, it īpaši izmantojot pārstrādi, vai arī tiek atgriezti vidē noderīgā (piemēram, komposts), un, ka atkritumi tiek pārstrādāti pēc iespējas tuvāk to rašanās vietām;
 • nodrošināt apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu un atkritumu apglabāšanu cilvēku veselībai un videi drošā veidā;

Organizējot, plānojot un veicot atkritumu apsaimniekošanu, jāievēro prasības šādā prioritārajā secībā:

 1. novērst atkritumu rašanos;
 2. samazināt radīto atkritumu daudzumu (apjomu) un bīstamību;
 3. veicināt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai;
 4. atkārtoti izmantot pienācīgi sagatavotus atkritumus;
 5. veicināt atkritumu pārstrādi;
 6. veikt atkritumu reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju;
 7. veikt atkritumu apglabāšanu tādā veidā, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un veselība;
 8. nodrošināt slēgto atkritumu izgāztuvju un atkritumu poligonu rekultivāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

SIA "AADSO" mērķis ir nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu - savākšanu (tai skaitā atkritumu vākšanu, šķirošanu, sajaukšanu, lai tos pārvadātu, apstrādi, izvietošanu) uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu, pārstrādi (tai skaitā atkritumu sadedzināšanu) un apglabāšanu, šo darbību pārraudzību, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošanu un pārstrādes objektu uzturēšanu un aprūpi pēc to slēgšanas, atbilstoši ekoloģiskajām prasībām, galvenokārt pašfinansējot savu darbību, izmantojot un apgūstot iespējas uzlabot ekoloģisko situāciju un paplašināt darbības lauku, ieviešot jaunas atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas. Dalībnieku sadarbības gada mērķis ir izveidot finansiāli dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu atkritumu apsaimniekošanas problēmām Dienvidlatgales reģionā.

Sabiedrība aizsargās vidi apsaimniekojot ienākošos atkritumus, reģenerējot materiālus, kompostējot, šķirojot, apstrādājot atkritumus un izvietojot tos poligonā tādā veidā, kas atbilst atkārtotas pārstrādāšanas principiem. Sabiedrības mērķis ir aktīvi piedalīties vides tīrību pastāvīgi uzturošas sabiedrības veidošanā un nodrošināt, lai tiktu uztverta Sabiedrības vadošā loma jautājumu risināšanā.

Neauditēti gada pārskati

Neauditēti pusgada pārskati

Neauditēti ceturkšņa pārskati

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību Organizācija" ziedojumus un dāvinājumus neveic.

Aktuālā informācija par SIA “AADSO” iepirkumiem atrodama ŠEIT.

Atbilstoši Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" statūtu 6.1. punktam Valde sastāv no viena valdes locekļa.

Valdes loceklis ir Aivars Pudāns.

Profesionālā darba pieredze:

Datums (gadi, mēneši - no, līdz)

2022 - šobrīd

Pilnvaru termiņš: tiesības pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi beidzās 2023. gada 19. martā ar iespējām pagarināt pilnvaru termiņu atkārtoti uz pieciem gadiem

Vieta Daugavpils
Organizācija SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"
Amats Valdes loceklis, projekta ieviešanas vienības vadītājs, projektu vadītājs
Datums (gadi, mēneši - no, līdz) 2011 - šobrīd
Vieta Daugavpils
Organizācija Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"
Amats Iestādes vadītājs
Datums (gadi, mēneši - no, līdz) 2004 - 2011 maijs
Vieta Daugavpils
Organizācija Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļa
Amats Nodaļas vadītājs
Datums (gadi, mēneši - no, līdz) 2002 - 2004
Vieta Daugavpils
Organizācija SIA "EKO LATGALE"
Amats Direktors
Datums (gadi, mēneši - no, līdz) 1991 - 2002
Vieta Daugavpils
Organizācija SIA "AGVERD"
Amats Direktors
Datums (gadi, mēneši - no, līdz) 1990 - 1991
Vieta Valparaiso Čīle
Organizācija SIA "LATOOJ"
Amats Tehnoloģisko iekārtu mehāniķis
Datums (gadi, mēneši - no, līdz) 1986 - 1990
Vieta Rīga
Organizācija RA "LatRibProm"
Amats Tehnoloģisko iekārtu mehāniķis, peldošais sastāvs
Datums (gadi, mēneši - no, līdz) 1984 - 1986
Vieta Daugavpils
Organizācija "Daugavpils ūdens"
Amats Ceha priekšnieka vietnieks

Profesionālā izglītība: augstākā

Augstskola Daugavpils Universitāte, maģistrantūra - sabiedrības un iestāžu vadība
Datums 2003 - 2006
Iegūtais diploms Maģistra profesionālais grāds valsts pārvaldē
Augstskola Rīgas politehniskais institūts, celtniecības fakultāte
Datums 1976 - 1981
Iegūtais diploms Inženieris - celtnieks

Visa informācija par sapulcēm, darba kārtībām ir pieejama ŠEIT.

Publiskie un pieņemtie dalībnieku lēmumi pieejami ŠEIT.

Ziedošanas (dāvināšanas)  kārtība

SIA "AADSO" kā kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas)  kārtība ir noteikta likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu".

 • SIA "AADSO" drīkst ziedot (dāvināt), ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:
 1. dāvinājums (ziedojums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;
 2. pastāv iespēja kontrolēt dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanu;
 3. attiecīgā kapitālsabiedrība dāvināšanas (ziedošanas) brīdī ir samaksājusi valstij vai pašvaldībai visus nodokļus un darbiniekiem izmaksājusi algas;
 4. attiecīgā kapitālsabiedrība iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu.
 • SIA "AADSO" ziedošanai (dāvināšanai) drīkst atvēlēt ne vairāk par 20 procentiem no iepriekšējā pārskata gada peļņas.
 • Ja atsevišķa ziedojuma (dāvinājuma) summa nepārsniedz 1500 EUR, lēmumu par tā piešķiršanu pieņem SIA "AADSO" valde.
 • Ja atsevišķa ziedojuma (dāvinājuma) summa pārsniedz 1500 EUR vai kalendārajā gadā veikto ziedojumu (dāvinājumu) kopsumma vienam ziedojuma (dāvinājuma) saņēmējam pārsniedz 1500 EUR, SIA "AADSO" sagatavo un iesniedz SIA "AADSO" kapitāla daļu turētājam pamatojumu par ziedojuma (dāvinājuma) lietderību un atbilstību likuma  prasībām. Ziedojumu (dāvinājumu) drīkst piešķirt tikai tad, ja ir saņemta SIA „AADSO” kapitāla daļu turētāja piekrišana.

Ziedošanas (dāvināšanas)  stratēģija:

SIA "AADSO" veic ziedojumus (dāvinājumus) saskaņā ar likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto kārtību.