Šobrīd nav izstrādē esošu noteikumu projektu

Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem jūs varat izteikt izmantojot sagatavoto veidlapu:

Viedokli par saistošo noteikumu projektu izziņotajā termiņā jūs varat iesniegt kādā no šiem veidiem:

  • elektroniski iesniedzot iesniegumu pašvaldības e-adresē,
  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi dome@preili.lv,
  • nosūtot pa pastu Preiļu novada pašvaldībai, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Preiļu novadā, LV-5301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu),
  • pašrocīgi parakstītu iesniegumu nogādājot personīgi vai aizpildot Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Preiļu novadā, LV-5301.

Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa nosaka, ka saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts tiek publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām.

Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot tālāk izskatīšanai pašvaldības domes komitejās un domes sēdē.

Šo kārtību nepiemēro saistošo noteikumu projektam par pašvaldības budžetu un šo noteikumu projektam teritorijas plānošanas jomā.