Civilās aizsardzības sistēma ir nacionālās drošības sistēmas sastāvdaļa, kuru veido valsts un pašvaldību institūcijas, juridiskas un fiziskas personas, kam ir likumā noteiktas tiesības, uzdevumi un atbildība civilās aizsardzības jomā. Civilās aizsardzības sistēmas organizācijas pamatā ir teritoriju sadarbības princips.
Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma (turpmāk tekstā – CAKP likums) 11.panta ceturtās daļas 3.punkta prasībām, pašvaldības dome izstrādā sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu (turpmāk – STCA plāns) un katras pašvaldības domei apstiprināšanai iesniedz STCA plāna projektu.
STCA plānu, atbilstoši CAKP likuma 17.panta pirmajai daļai, pašvaldības dome apstiprina ne retāk ka reizi četros gados, kā arī veic nepieciešamos grozījumus, ja sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas locekļi iesniedz attiecīgās pašvaldības domei priekšlikumus par STCA plāna grozījumiem.
Preiļu STCA izstrādes pamats ir 2017. gada 7. novembra MK noteikumu Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” III. Sadaļa “Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna struktūra un tajā iekļaujamā informācija”.
STCA plānā ir sniegta informācija par katastrofu pārvaldīšanas uzdevumiem – veiktajiem katastrofas risku novērtējumiem; apzinātajiem preventīvajiem, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumiem un apzinātajiem un plānotajiem resursiem katastrofas pārvaldīšanā.

Atbilstoši CAKP likuma 6.panta pirmās daļas 9.punkta prasībām STCA plānā ir apskatītas katastrofas, kas ir saistītas ar ēku un būvju sabrukšanu, avāriju siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu vai kanalizācijas sistēmā.

STCA plānā ir apkopota informācija, kā pašvaldības dome nodrošinās iedzīvotāju evakuāciju no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, ka ari to iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu un sociālo aprūpi.