Kontakti

Atrašanās vieta

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Preiļu novada Labklājības pārvaldes
Aprūpes mājās birojs

(pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 09.09.2010., pārreģistrēts 14.06.2018., ar Nr. 626)

Darbinieki

Anna Vinogradova

Sociālā darbiniece - 121. kabinets
anna.vinogradova [at] preili.lv

Aprūpe mājās – sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā (mājās)  personu pamatvajadzību apmierināšanai, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.

Aprūpes mājās mērķis – nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar to nodrošināt saviem spēkiem.

 • nestrādājošie vientuļie vecuma pensionāri un vientuļas pilngadīgas personas, kurām noteikta I un II invaliditāte grupa, kuri mājoklī deklarēti un dzīvo vieni un kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājās darbus pamatvajadzību apmierināšanai un veikt savu personisko aprūpi;
 • nestrādājošie vecuma pensionāri un pilngadīgas personas, kurām noteikta I un II invaliditāte grupa, kuri mājoklī deklarēti un dzīvo vieni un kuriem nav citur dzīvojoša laulātā un kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājās darbus pamatvajadzību apmierināšanai un veikt savu personisko aprūpi, tām nav likumīgu apgādnieku, vai tie vecuma, veselības stāvokļa nespēj sniegt minētājām personām nepieciešamo palīdzību;
 • bērni invalīdi, kuru ģimenes locekļi objektīvu iemeslu dēļ nespēj viņiem nodrošināt nepieciešamo aprūpi.

Pieprasot aprūpes mājās pakalpojumu , klients vai likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinoša dokumentu, Labklājības pārvaldē iesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegumu, kurā norada problēmu un tas vēlamo risinājumu (iesniegumi);
 • medicīnas iestādes slēdzienu par aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību (izziņu 0/27u) un personas veselības stāvokli ar norādi par kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;
 • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību, ja aprūpi mājās vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
 • invaliditātes apliecības kopiju (personām ar invaliditāti);
 • pensionāra apliecības kopiju (pensijas vecuma personām);
 • iztikas līdzekļu deklarāciju (aizpilda sadarbībā ar Aprūpes mājās biroja sociālo darbinieku), kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
 • likumīgo apgādnieku rakstisku iesniegumu (aizpilda sadarbībā ar Aprūpes mājās biroja sociālo darbinieku), un viņu ienākumus apliecinošus dokumentus;
 • citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

Pirmā līmeņa aprūpe: minimāls atbalsts 1-2 reizes nedēļā (līdz 5 stundām nedēļā), līdz 21 darba stundai mēnesī ietver sekojošie darba uzdevumi:

 • Pārrunas par nepieciešamo aprūpi;
 • Ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana (medicīnas palīdzības organizēšana, pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu);
 • Pārtikas produktu, medikamentu un pārējo ikdienas preču (līdz 5 kg) iegāde un piegāde mājās;
 • Dzīvojamo telpu (kopplatība līdz 30 mvienai personai) mitra uzkopšana (1x nedēļā), logu mazgāšana (2x gadā);
 • Norēķinu veikšana par klienta dzīvokļa īres un komunālo, kā arī citu maksājumu kārtošana;
 • Veļas mazgāšana klienta dzīves vietā, ja klientam ir veļas mazgājamā mašīna, vai veļas nodošana/saņemšana no veļas mazgātavas (ja klients to vēlas);
 • Sadzīves atkritumu iznešana;
 • Starpnieka pakalpojumi citu sociālās palīdzības /pakalpojumu nepieciešamības gadījumos (informācijas sniegšana par sociālās palīdzības vai pakalpojumu saņemšanas kārtību, ka arī palīdzība dokumentu noformēšanā sociālas palīdzības vai pakalpojumu saņemšanai).

Otrā līmeņa aprūpe: neliels atbalsts ikdienā vai 3-5 reizes nedēļā (līdz 7 stundām nedēļā)  līdz 31 darba stundai mēnesī ietver pirmā līmeņa aprūpes pakalpojumus un pēc vajadzības šādus pakalpojumus :

 • Palīdzība personiskas higiēnas nodrošināšanā  (nomazgāties, matu, nagu griešana, bārdas skūšana) 1x nedēļā (ne retāk kā reizi 10 dienās);
 • Palīdzība mazgāšanas nodrošināšanā (vanna, duša, pirts) 1x nedēļā (ne retāk kā reizi 10 dienas);
 • Palīdzība ēdiena gatavošanā vai gatava ēdiena piegāde;
 • Trauku mazgāšanā;
 • Ūdens piegāde telpās, izlietotā ūdens iznešana;
 • Kurināmā piegāde telpas;

Trešā līmeņa aprūpe: regulārs atbalsts ikdienā vai – 5 reizes nedēļā (līdz 10 stundām nedēļā) līdz 42 darba stundām mēnesī ietver pirmā un otra līmeņa aprūpes pakalpojumus un pēc vajadzības šādus pakalpojumus:

 • Ēdiena pagatavošana klientam;
 • Palīdzība gultas klāšanā;
 • Veļas maiņa ieskaitot gultas veļu;
 • Palīdzība apģērbties/noģērbties;
 • Palīdzība tualetes lietošanā/ tualetes krēsla uzkopšana (naktspodu iztukšošana, iztīrīšana);
 • Krāsns, plīts kurināšana;
 • Uzraudzība (pēc vajadzības/periodiska).

Ceturtā līmeņa aprūpe: regulārs atbalsts ikdienā vai 4-5 reizes nedēļā (līdz 10 stundām nedēļā) līdz 42 darba stundām mēnesī ietver pirmā, otrā un trešā aprūpes līmeņa pakalpojumus un pēc vajadzības šādus pakalpojumus:

 • Personīgās higiēnas un rūpes par izskatu veikšana – nomazgāt klienta seju un sakārtot (ķemmēt) matus;
 • Apmazgāt ķermeņa augšdaļu, apmazgāt ķermeņa apakšdaļu;
 • Sagatavot vai uzsildīt ēdienu, pasniegt ēdienu;
 • Palīdzēt medikamentu lietošanā;
 • Palīdzība tualetes lietošanā/ tualetes krēsla uzkopšana (naktspodu iztukšošana, iztīrīšana);
 • Uzraudzība (pēc vajadzības/periodiska).

Maksa par aprūpes mājās pakalpojumu ir atkarīga no personas pensijas apmēra un piešķirtā aprūpes līmeņa (sīkāk skat. Aprūpes mājās biroja nolikuma 6.3.apakšpunktā).