Pašvaldības izsniegtās zemes dzīļu izmantošanas licences

Informācija ievietota saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai” 39. pantu.