Preiļu novada teritorijā spēkā esoši lokālplānojumi

 

 

N.p.k.

 

Lokālplānojuma nosaukums Pilsēta/
ciems/
pagasts
Kadastra apzīmējums Saistošo noteikumu/ lēmuma Nr.  un datums
1. Lokālplānojums zemes vienībai īpašumā “Smilgas”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra apzīmējums 76420040125) kā teritorijas plānojuma grozījumi skatāms www.geolatvija.lv Aglonas pagasts 76420040125 Preiļu  novada dome 30.11.2022. pieņēma lēmumu “Par saistošo noteikumu “Par Preiļu novada domes 2022.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.2022/37 “Zemes vienības īpašuma “Smilgas”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra apzīmējums 7642 004 0125) lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu” un izdeva saistošos noteikumus Nr.2022/49 “Zemes vienības īpašuma “Smilgas”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra apzīmējums 76420040125) lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” (prot. Nr.25, 39.§).
2. Lokālplānojums zemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos, kā teritorijas plānojuma grozījumi skatāms www.geolatvija.lv Preiļu pilsēta 76010040504 Preiļu novada dome 03.07.2020. pieņēma lēmumu apstiprināt ar saistošajiem  noteikumiem Nr. 2020/6 lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos, grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (protokols Nr.11, p. 2).
3. Lokālplānojuma izstrāde teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašumā “Mežlīči” skatāms www.geolatvija.lv Aglona, Aglonas pagasts 76420040509 Aglonas novada dome 06.11.2020. pieņēma lēmumu Nr. 26 “Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, un saistošo noteikumu Nr. 2020_15 “Grozījumi Aglonas novada domes 2013. gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 “Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu” (prot. Nr.26, 1.§).