Kontakti

Atrašanās vieta

Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301

Ēkas dežurants +371 26569082


Grupu dzīvokļi ir Preiļu novada Labklājības pārvaldes struktūrvienība, kas nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgām personām ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Pakalpojums pieejams vienlaicīgi ne vairāk kā 16 klientiem.


Preiļu novada Labklājības pārvaldes Grupu dzīvokļi
(pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 22.04.2021. ar Nr. 1405)

Darbinieki

Inta Pelše

Grupu dzīvokļa pakalpojuma vadītāja
inta.pelse [at] preili.lv

Pakalpojuma izmaksas (pamatojoties uz Preiļu novada domes 2021. gada 25. marta lēmumu prot. Nr. 4., § 2) – 12,02 EUR/diennaktī vienai personai gan Preiļu novada, gan citu pašvaldību iedzīvotājiem.

Grupu dzīvokļu klientu līdzmaksājums par  dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši izmantojamajai daļai) sastāda no 23,41 EUR līdz 29,19 EUR mēnesī atkarībā no dienu skaita mēnesī un konkrētās dzīvojamās telpas platības (Preiļu novada domes 2021. gada 28. aprīļa lēmums, protokols Nr. 6, 25.§.).

Preiļu novada pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējiem, kurām sastādīts individuālais atbalsta plāns, Grupu dzīvokļa pakalpojumu saņem bez maksas līdz 2023. gada beigām, jo atbalsts ar sociālo pakalpojumu dzīvesvietā sniegšanu saistīto izmaksu segšanai tiek nodrošināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005.