Preiļu novada pašvaldība aicina zemju īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru teritorijas invadētas ar Sosnovska latvāni, nekavēties ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu, lai novērstu latvāņu izziedēšanu un sēklu nogatavošanos.

Pēc Valsts augu aizsardzības dienesta informācijas Preiļu novadā ir 212,17 ha zemes, kas invadēta ar Sosnovska latvāni -  8,52 % no visas Latgales teritorijas un 1,92 % no visas Latvijas teritorijas.

Sosnovska latvānis (Heracleum sosnovskyi Manden) ir Latvijas dabai neraksturīga suga, kas apdraud vietējos augus un to dzīvotnes, rada ekonomiskus zaudējumus, kaitējumu videi un cilvēka veselībai.

Latvijā latvānis ir plaši izplatījies pamestās zemēs, lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, traucētos, antropogēni ietekmētos biotopos, kā arī urbanizētos apgabalos, atklātās platībās, krūmos, mežos, gar elektrolīnijām, gāzes vadiem, ceļmalās, gar dzelzceļu, grāvmalās un ap upēm un cita veida ūdenstilpēm, ar kuru palīdzību latvānis efektīvi spēj izplatīt sēklas plašā teritorijā. Izņēmums varētu būt vienīgi platas, dziļas upes ar stāviem krastiem, kur latvāņa sēklām nebūtu iespēju aizķerties un rast vietu augšanai. Strauju izplatību veicina latvāņa lielais sēklu daudzums, cilvēka tieša un netieša darbība, satiksme, augsnes pārvietošana, dzīvnieku un putnu transports.

Tā kā viens no izplatības ceļiem ir saistīts ar tehniku mežistrādes, ceļu darbu vai citu darbu veikšanā vietās, kas invadētas, pēc tam pārvedot ar tehniku un izvazājot invazīvās sugas jaunās teritorijās, tad Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) aicina būt atbildīgiem un novērst šādas situācijas, tīrot tehniku, darba apģērbu pēc darbiem invadētajās vietās vai lietojot augsni  no brīvajām teritorijām, kurās invazīvās sugas nav sastopamas.

Visvairāk izplatību veicina cilvēka veikta darbība, kas robežojas ar bezatbildību, tāpēc aicinām būt atbildīgiem darbu plānošanā un veikšanā, kā arī pamanīt un savu iespēju robežās ietekmēt to, kas notiek apkārt, informējot darbu veicējus vai problēmgadījumos griežoties pie uzraugošajām institūcijām.

Preiļu novada pašvaldība atgādina, ka zemes īpašniekam – gan pašvaldībai, gan juridiskām un fiziskām personām, kura apsaimniekotajās zemēs konstatēta latvāņu izplatība, ir pienākums veikt latvāņu apkarošanas pasākumus. Visās invadētajās platībās izmantojama kombinētā latvāņu ierobežošanas metode – bioloģisko, mehānisko un ķīmisko metožu un paņēmienu kombinācijas, ievērojot šādus principus:

  • Ārpus ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslām primāri ieteicams izmantot ķīmisko ierobežošanas metodi;
  • Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās veic mehānisku latvāņu ierobežošanu;
  • Papildus iepriekš ieteiktajām metodēm, vēlams izmantot bioloģisko ierobežošanas metodi, invadētajās platībās sējot kultūraugus, kas ir konkurētspējīgi ar latvāni.

Latvāņu ierobežošanas pasākumi jāveic ik gadu sākot no to veģetācijas sākuma (ap 20. aprīli) līdz to veģetācijas beigām (ap 1. septembri). Invazīvo augu izplatības ierobežošanas ekspertu grupa katru gadu no 25. jūnija līdz 1. septembrim veic ar latvāni invadēto teritoriju monitoringu. Ja tiek konstatēts vairāk kā viens pieaudzis latvāņa augs ar izveidotu ziedkopu uz 50 m2, tad latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi nav uzskatāmi par veiktiem.

Zemes gabalos, kur latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi iepriekšējā gadā nav veikti, pašvaldībai ir tiesības veikt latvāņu apkarošanu nākamā kalendārā gada laikā līdz 1. septembrim, izrakstot zemes īpašniekam rēķinu par veiktajiem darbiem.

Normatīvie akti nosaka zemes īpašnieka vai valdītāja pienākumu invazīvās augu sugas iznīcināt, ja tās izplatījušās zemē, kas atrodas viņa īpašumā vai valdījumā.

Latvānis, tā platības un izplatības mazināšanas pasākumi

Atgādinām, ka saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 25. pantu, par invazīvo augu sugu, izņemot ūdensaugus, izplatības pieļaušanu, tostarp audzēšanu, ierobežošanas pasākumu neīstenošanu, vairošanās pieļaušanu un pārvietošanu, izņemot pārvietošanu saistībā ar to izskaušanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu:

  • Fiziskajai personai no desmit līdz trīssimt naudas soda vienībām;
  • Juridiskajai personai — no sešdesmit līdz sešsimt naudas soda vienībām.

Savukārt par informācijas nesniegšanu Valsts augu aizsardzības dienestam par invazīvo augu sugu, izņemot ūdensaugu, invadētajām platībām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu:

  • Fiziskajai personai no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām;
  • Juridiskajai personai — no desmit līdz četrdesmit naudas soda vienībām.

Ja valdītājs nav iesniedzis iepriekš minēto informāciju vai neveic ierobežošanas pasākumus, tos ir tiesīga organizēt vietējā pašvaldība un tad personai nāksies segt izdevumus, kas saistīti ar latvāņa ierobežošanas pasākumiem.

Lai cīnītos ar latvāņiem Preiļu novadā, 2023. gadā ir izveidota Invazīvo augu izplatības ierobežošanas ekspertu grupa deviņu locekļu sastāvā, kuras mērķis ir veicināt invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu, kā arī organizēt un koordinēt latvāņu ierobežošanas pasākumus saskaņā ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu 2023.-2027. gadam.

Ir apzināta situācija par teritorijām Preiļu novadā, kas invadētas ar Sosnovska latvāni un, ņemot vērā apkopoto informāciju un teritoriālo pārklājumu, izstrādāts Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 2024.-2029. gadam, kas tika apstiprināts 2023. gada 28. decembra Preiļu novada domes sēdē.

IEPAZĪSTIES AR

Ļoti plaša informācija par šī auga bioloģisko izcelsmi, tā bīstamību un apkarošanas iespējām sniegta Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā.  

Forma elektroniskai Valsts augu aizsardzības dienesta informēšanai par latvāņu invadētām platībām pieejama ŠEIT.

Metodoloģija cīņai ar latvāņiem atrodama Ministru kabineta noteikumu Nr. 559. "Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi" pielikumā.

Papildu informācija par latvāni lasāma ŠEIT.

Informācija par augu aizsardzības līdzekļiem, kas lietojami latvāņu ierobežošanai, pieejama ŠEIT.

INFORMATĪVIE MATERIĀLI NO VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTA

VIDEO MATERIĀLU SĒRIJA NO VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTA

PAPILDU INFORMATĪVIE MATERIĀLI

Dabas koncertzāle sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, atklāj 2021. gada tēmu – invazīvās sugas, kuras šogad varēs iepazīt vēl nebijušā veidā – izstaigājot 15 vides objektus visā Latvijā un iepazīstoties ar tiešsaistē sagatavotiem izzinošiem materiāliem, kā arī šī gada varoņiem veltīto koncertfilmu “Invasivus”. Informācija pieejama ŠEIT.