Nekustamais īpašums

Preiļu novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas maksas cenrādis:

Nr. p.k. Pagasts 1 ha nomas maksa* EUR gadā bez PVN
1. Aglonas 43,00
2. Aizkalnes 49,00
3. Pelēču 49,00
4. Preiļu 53,00
5. Saunas 53,00
6. Galēnu 53,00
7. Riebiņu 52,00
8. Rušonas 50,00
9. Silajāņu 50,00
10. Sīļukalna 50,00
11. Stabulnieku 54,00
12. Rožkalnu 54,00
13. Upmalas 53,00
14. Vārkavas 53,00

*- nomas maksa piemērojama labā stāvoklī uzturētam zemes gabalam – lauksaimniecībā izmantojamai zemei, kopā ar pārējo zemi, kas nepieciešama tās apsaimniekošanai (ceļi, novadgrāvji), ar ērtu piekļūšanu, racionālu konfigurāciju, lauksamniecībai piemērotu reljefu.

Ņemot vērā iznomājamā zemes gabala raksturojošos parametrus, pēc pašvaldības ieskatiem, var tikt piemēroti nomas maksu samazinoši koriģējoši koeficienti:

Raksturojošie parametri: Koriģējošais koeficients, %
Nekopta, aizaugusi ar krūmājiem zeme, kas izmantojama lauksaimniecībai tikai pēc apauguma novākšanas 30 %
Zemes gabala konfigurācija, reljefs, applūšanas risks u.c., kas ierobežo zemes izmantošanu atbilstoši labākajam un efektīvākajam izmantošanas veidam 30 %
Zemes gabalam apgrūtināta piekļūšana – nav piekļūšanas no koplietošanas ceļiem, vai nav nodibināts servitūts par labu konkrētajam zemes gabalam 10 %