Kontakti

sac.aglona [at] preili.lv

Atrašanās vieta

„Salenieki”, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304

Sniedzam ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā:

1. Pilngadīgām personām,
2. Pensijas vecuma personām,
3. I un II grupas invalīdiem,

kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novadā.

4. Personām darbspējīgā vecumā un/vai personām ar III invaliditātes grupu,

kuras veselības dēļ nav spējīgi sevi aprūpēt un kuram nepieciešamais sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apjoms pārsniedz mājās sociālā pakalpojuma apjoms uz nenoteiktu laiku.

5. Citu pašvaldību teritorijā deklarētās.


Pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 12.09.2022. ar Nr. 1654.

Iestādes administrācijas darba laiks

 • Pirmdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Otrdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Trešdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Ceturtdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Piektdiena 8.30-12.30, 13.00-17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Inta Gžibovska

Vadītāja
inta.gzibovska [at] preili.lv

Linda Skudra

Sociālā darbiniece
linda.skudra [at] preili.lv

Biruta Podvinska

Ārsta palīgs
biruta.podvinska [at] preili.lv

SAC „Aglona” atrodas ainaviski ļoti skaistā vietā, Tartakas upes ieskautā ielokā, 5 km attālumā no Aglonas bazilikas. Centrā tiek uzņemtas pensijas vecumu sasniegušas personas, kā arī I, II un III grupas invalīdi, kuriem nepieciešama diennakts sociālā aprūpe, ja šo personu vajadzība pēc sociālā pakalpojuma ir izvērtēta atbilstoši MK noteikumiem.

 • Apmeklējumam pieteikties pēc pieraksta darbadienās pa tālruni +371 65321456 no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 10.00-13.00 līdz 14.00-17.00.
 • Apmeklējumus organizējam dzīvojamās telpās tikai pie guļoša klienta un ar ārsta palīga atļauju no plkst. 10.00-13.00 un 14.00-17.00.
 • Klientiem ir iespējams nodot sūtījumus, norādot klienta vārdu un uzvārdu atstājot to pie apkalpojošā personāla no plkst. 10.00 līdz 17.00.
 • Iespēja sazināties ar klientu video zvanā WhatsApp. Zvanam var pieteikties pa tālruni +371 65321456 darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00. Video zvana ilgums līdz 20 min. 
 • Nodrošinām klientus ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais aprīkojums, kuras iekārtotas atbilstoši klienta funkcionālajām vajadzībām;
 • Nodrošinām racionālu ēdināšanu, ņemot vērā klientu vecumu, noteikto diētu un veselības stāvokli;
 • Telpām un āra apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus klientiem;
 • Apgādājam klientus ar bezmaksas tehniskajiem palīglīdzekļiem atbilstoši klienta vajadzībām;
 • Nodrošinām inkontinences līdzekļus un higiēnas preces;
 • Nodrošinām diennakts sociālo aprūpi;
 • Nodrošinām klientu medicīnisko aprūpi, saskaņā ar ģimenes ārsta vai cita speciālista norādījumiem;
 • Nodrošinām klientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā;
 • Nodrošinām klienta nokļūšanu līdz veselības aprūpes un citām institūcijām;
 • Sniedzam palīdzību klientam individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā organizējam juridisko palīdzību;
 • Veicam sociālās un darba rehabilitācijas pasākumus atbilstoši klientu fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 • Organizējam kultūras un atpūtas pasākumus;
 • Pēc katra klienta vēlēšanās organizējam garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai;
 • Uzturam kontaktus ar klientu piederīgajiem;
 • Ievērojam konfidencialitāti attiecībā pret klientiem.

Saskaņā ar līgumu nodrošinām arī īslaicīgus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc ārstēšanās slimnīcā, kad nepieciešama pašaprūpes spēju atjaunošana un nostiprināšana.

 1. Klientu apmeklējumam pieteikties pēc pieraksta darbadienās pa tālruni +371 65321456 no plkst. 10.00-13.00 līdz 14.00 līdz 17.00.
 2. Klientu apmeklējuma laiks ir katru dienu no plkst. 10.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00. Apmeklētājam ir pienākums līdz plkst. 17.00 atstāt Centru, tā teritoriju. Lūdzam sekot slimību profilakses un kontroles centra īpašiem piesardzības ierobežojumiem – www.spkc.gov.lv/lv/ un neierasties uz apmeklējamu, ja bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājās karantīnā, un nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu – www.covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi
 3. Gadījumos, ja klienta pārstāvis piesaista speciālistu (psihologu, ārstniecības personu u.c.) no ārpuses, viņam ir pienākums saskaņot to ar SAC vadītāju, sociālo darbinieku vai ārsta palīgu.
 4. Apmeklējot SAC iemītniekus, vispirms jāreģistrējas „Apmeklētāju reģistrācijas žurnālā” un jāaizpilda apliecinājumu Covid-19.
 5. Apmeklētājiem ir tiesības ar klientu izbraukt un/vai iziet ārpus SAC teritorijas ar personāla atļauju, uzrakstot iesniegumu (norādot tālruni un ierašanās laiku) medicīnas māsai vai sociālajam darbiniekam, pamatojoties uz iekšējās kārtības noteikumu 2.1.14.2.
 6. Ziņot par iesniegumā norādītā atgriešanās laika kavēšanos vai neierašanās iemesliem  SAC dežurējošajai medicīnas personālam vai sociālajam darbiniekam.
 7. Apmeklētājiem ar klienta piekrišanu ir tiesības saņemt informāciju par apmeklējamā klienta sadzīves apstākļiem un veselības stāvokli no dežurējošās medicīnas māsas vai sociālā darbinieka atbilstoši speciālista kompetencei.
 8. Apmeklētājiem aizliegts ienest klientiem alkoholiskos dzērienus, dažādas apreibinošas vielas (narkotikas, psihotropās u.c.), medikamentus bez ārsta atļaujas.
 9. Apmeklētājiem aizliegts ienest un nodot klientiem drēbes, produktus, elektroierīces u.c.  bez saskaņošanas ar personālu, kurš pārbauda kvalitāti, tīrību, pārtikas derīguma terminus, nepieciešamības gadījumos dezinficē (pārtiku atļauts vest tikai veikala iepakojumos).
 10. Apmeklētājiem bez saskaņošanas ar SAC vadītāju aizliegt centrā un tā teritorijā fotografēt un filmēt.
 11. Sociālajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt veikt apmeklētāja personīgo mantu pārbaudi un apmeklētājam ir pienākums to nodrošināt, ja radušās pamatotas aizdomas par SAC īpašumā esošo mantu un lietu neatļautu paņemšanu vai ienešanu.
 12. Personālam ir tiesības pārtraukt apmeklējumu un lūgt atstāt telpas, ja tas traucē vai jebkādā veidā (tieši vai netieši) kaitē klienta emocionālajam vai fiziskajam veselības stāvoklim vai rada drošības riskus.
 13. Apmeklējumus organizējam dzīvojamās telpās tikai pie guļoša klienta ar ārsta palīga atļauju no plkst. 10.00-13.00 LĪDZ 14.00-17.00, iepriekš piesakot vizīti.
 14. Klientiem ir iespējams nodot sūtījumus, norādot klienta vārdu un uzvārdu, atstājot to pie apkalpojošā personāla no plkst. 10.00-13.00 līdz 14.00-17.00.
 15. Iespēja sazināties ar klientu video zvanā WhatsApp. Zvanam var pieteikties pa tālruni +371 65321456 darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00. VIDEO ZVANA ilgums 20 min.
 16. Apmeklētājiem ir pienākums ievērot SAC noteikumus, sekot līdzi izmaiņām. Informācija izvietota uz informācijas stenda, SAC mājaslapā un individuāli tiek informēti apgādnieki.
 • Personas vai viņa pilnvarotās personas iesniegums;
 • Preiļu novada Labklājības pārvaldes vai citas pašvaldības lēmums par apmaksas kārtību/ piederīgo iesniegums;
 • Ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un kontaktu ar infekcijas slimībām, kā arī par medicīniskās kontrindikācijas neesamību;
 • Psihiatra atzinums par kontrindikāciju neesamību un piemērotāku pakalpojuma veidu Klientam ar garīga rakstura traucējumiem, a sociālo pakalpojumu vēlas saņemt klients ar garīga rakstura traucējumiem;
 • Invaliditāti apliecinošs dokuments, vai dokuments, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju/pabalstu;
 • Izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
 • Personas vajadzību novērtēšanas karte sociālo pakalpojumu saņemšanai; 
 • Iestājoties personai jāuzrāda derīga pase vai personas identifikācijas karte;
 • VSAA izziņa/izdruka no Pašvaldības sociālās palīdzības;
 • Sociālo pakalpojumu administrēšanas lietotājprogrammas (SOPA) par klienta pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma, invaliditātes pensijas un citu valsts sociālo pabalstu apmēru.
 • Autobusa maršruts Priežmale-Aglona-Špoģi-Daugavpils: No Aglonas autobusu pieturas:  8.07-08.16 (pietura “Salenieki”) 18.02.–18.11 (pietura “Salenieki”),
 • Autobusa maršruts Daugavpils-Aglona-Dagda-Daugavpils: No pieturas “Salenieki”: 13.37–13.46 (Aglona) 16.54–17.03 (Aglona)

Esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai, sīkāka informācija pa tālruni: +371 25753996.

Aktualitātes SAC “Aglona”
Skatīt vairāk