Kontakti

psaimnieks [at] preili.lv

Atrašanās vieta

Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Banera attēls

Ilgtermiņa ieguldījums kapitālsabiedrībā: 

Kapitālsabiedrības nosaukums, juridiskā adrese Ieguldījums uz 31.12.2021. Ieguldījums uz 31.12.2022. Līdzdalība % Izmaiņas EUR
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Reģ. Nr. 47703001720
Preiļu nov., Preiļi, Liepu iela 2, LV-5301
5 273 415 3 991 481 100 -1 281 934

Pamatkapitāls: 4 804 791 EUR.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis: Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors Aigars Zīmelis.

Sabiedrība izveidota 2002. gada 28. jūnijā, reorganizējot PPPU "Saimnieks", PPPU "Atvars" un Preiļu novada domes Siltumapgādes nodaļu.

SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" ir daudznozaru komunālo pakalpojumu sniedzējs, kas Preiļu novadā veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju, nodrošina centralizēto ūdensapgādi, veic dzīvojamo ēku apsaimniekošanu, organizē atkritumu apsaimniekošanu un pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sniedz dažādus maksas pakalpojumus.

KONTAKTPERSONAS
Valdes priekšsēdētājs Grigorijs Semjonovs
+371 29828709
grigorijs.semjonovs@preili.lv 
Valdes loceklis tehniskajos jautājumos Ivars Indriksons
+371 29258316
ivars.indriksons@preili.lv
Valdes locekle juridiskajos jautājumos Līga Bruzgule
+371 26595354
liga.bruzgule@preili.lv 
Lietvede Arita Madelāne
+371 22047474
psaimnieks@preili.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Sigita Āboliņa
sigita.abolina@preili.lv
Ražošanas inženiere Jeļena Prokopenko
+371 26163054
jelena.prokopenko@preili.lv 
Galvenā grāmatvede Vija Šmeikste
vija.smeikste@preili.lv
Galvenās grāmatvedes vietniece Laine Dombrovska
+371 26528125
rekini.psaimnieks@preili.lv 
Komunālo maksājumu grāmatvede Emīlija Daukšte
namu.parvalde@preili.lv
 Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un sistēmu daļas vadītājs; Santehnisko darbu un avārijas dienesta vadītājs Arvis Konošonoks
+371 28080497
arvis.konosonoks@preili.lv 
Ūdens kanalizācijas sistēmu speciālists Andris Brics
(pieteikt asenizācijas pakalpojumu)
+371 25486682
andris.brics@preili.lv
Remontu un būvniecības dienesta vadītājs Guntars Jurkijāns
+371 26359172
guntars.jurkijans@preili.lv  
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas daļas vadītāja/Namu pārvaldniece Gunta Āboliņa
+371 28080479
gunta.abolina@preili.lv 
Jurista palīgs (atkritumu apsaimniekošana) Arta Šņepste
+371 28300799
arta.snepste@preili.lv
Grāmatvedības uzskaitvede Olga Oļševska
+371 26191479 
udensradijumi@preili.lv (ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanai)
Siltumapgādes daļas vadītājs Uldis Kazāks
+371 29473811
uldis.kazaks@preili.lv 
Atkritumu apsamniekošanas daļas vadītāja Sigita Āboliņa
+371 29420721
ps.atkritumi@preili.lv
Komunālās daļas vadītāja Diāna Kotāne
+371 26438147
diana.kotane@preili.lv
Loģistikas vadītājs (autotransports) Edgars Dūda-Čačs
+371 26404165
edgars.duda-cacs@preili.lv

 

Kapitālsabiedrības pamatdarbības veidi (NACE2 klasifikators):

 • tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana, NACE2 kods 35.30;
 • ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, NACE2 kods 36.00;
 • notekūdeņu savākšana un attīrīšana, NACE2 kods 37.00;
 • atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus), NACE2 kods 38.11;
 • nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata, NACE2 kods 68.32.

Kapitālsabiedrības galvenie pamatdarbības veidi:

 • siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija;
 • dzeramā ūdens ražošana un piegāde;
 • notekūdeņu pieņemšana un attīrīšana;
 • atkritumu apsaimniekošana;
 • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana;
 • Preiļu pilsētas teritorijas labiekārtošana.

Misija: 

Nodrošināt kapitālsabiedrības darbības virzienos ietilpstošo funkciju izpildes maksimālo efektivitāti.

Vīzija:

Uzticams, klientiem draudzīgs un vides prasībām atbilstošs komunālo pakalpojumu sniedzējs Preiļu novadā.

Vērtības:

Profesionalitāte. Kvalitāte. Sadarbība. Uzticamība.

Stratēģiskie mērķi: 

 • kapitālsabiedrības infrastruktūras attīstība un tehnoloģiskā modernizācija;

 • kapitālsabiedrības pārvaldības un klientu apkalpošanas efektivitātes būtiska uzlabošana;

 • daudzdzīvokļu namu, publiskā un sabiedriskā sektora nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozares sakārtošana un attīstība.

Saturs tiek izstrādāts.

Saturs tiek izstrādāts.

SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" ir Preiļu novada pašvaldības 100 % kapitālsabiedrība.

Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.

Saturs tiek izstrādāts.

Aktuālā informācija par SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" iepirkumiem atrodama kapitālsabiedrības mājaslapas sadaļā - Iepirkumi.

Saturs tiek izstrādāts.

2022. GADS

2022. gada 1. jūlijā

Darba kārtības jautājumi:

 1. Par Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) ievēlēšanu;
 2. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Vidēja termiņa darbības stratēģijas no 2022.gada līdz 2024.gadam apstiprināšanu.
 3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” 2021.gada pārskata apstiprināšanu un kapitālsabiedrības zaudējumu segšanu.
 4. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2022.gada pārskata periodam un atlīdzības apmēra noteikšanu revidentam.
 5. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” budžeta 2022. gadam apstiprināšanu.
 6. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” “Valdes nolikuma” astiprināšanu.

2022. gada 9. novembrī

Darba kārtības jautājumi:

 1. Par Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) ievēlēšanu;
 2. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” pamatkapitāla palielināšanu ar mantisko ieguldījumu, izdarot attiecīgus grozījumus statūtos.
 • Sabiedrībā ir izstrādāts nolikums par darba samaksu un sociālo garantiju izmaksu;

 • Atalgojumu veido Darba samaksa, pabalsti un atlīdzība saskaņā ar pilnvarojuma līgumiem un augstākstāvošo institūciju lēmumiem un rīkojumiem, kā arī atlīdzība saskaņā ar noslēgtajiem uzņēmuma līgumiem;

 • Sabiedrības darba samaksas sistēmas uzdevumi – panākt SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” darba samaksas līdzsvarotību un konkurētspēju Latvijas darba tirgū, kā arī nodrošināt salīdzināmu atlagojumu par vienādu darba apjomu, kvalitāti un amatu.

 • SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” valdes locekļiem atlīdzību nosaka kapitāla daļu turētāja pārstāvis Pilnvarojuma līgumā.

Valdes locekļu atalgojums 2022. gadā

Amats Atalgojums, EUR
Valdes priekšsēdētājs 26726,09
Valdes loceklis 16373,38

Saturs tiek izstrādāts.