Turpinās darbs pie vienota Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādes

Viens no galvenajiem jaunā teritorijas plānojuma uzdevumiem ir aktualizēt, integrēt un salāgot spēkā esošos teritorijas plānojumus¹, ievērojot pēctecības principu.

Spēkā esošie teritorijas plānojumi tika izstrādāti iepriekšējām, līdz 2021. gada 1. jūlijam pastāvošajām administratīvajām teritorijām, kas šobrīd apvienotas kopējā Preiļu novadā. Jauna teritorijas plānojuma izstrāde ir svarīga, lai nodrošinātu to, ka visa Preiļu novada teritorija tiek attīstīta un pārvaldīta pēc vienādiem principiem.

Ņemot vērā šī dokumenta nozīmi, sarežģītību un nepieciešamību nodrošināt plašas līdzdalības iespējas, sākotnēji paredzēts līdz 2024. gada beigām izstrādāt jauno Preiļu novada teritorijas plānojumu (turpmāk – Plānojums). Izstrādes process sastāv no vairākiem posmiem.

Plānojuma izstrāde šobrīd ir darbietilpīgākajā posmā, izvērtētas pilsētas un ciemu robežas, aktualizēti pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie, dabas, ceļu, ielu, kapsētu un ūdenssaimniecības objektu saraksti. Iedzīvotāji, uzņēmēji un citi nekustamo īpašumu īpašnieki, atsaucoties uz pašvaldības aicinājumu, līdz 2023. gada 1. decembrim ir iesnieguši 12 priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām.

Pašvaldība vērš uzmanību, ka šobrīd Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vada diskusijas par prioritārajiem grozījumiem 2013. gada 30. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – MK Nr.240), tajā skaitā 4. nodaļā, kas regulē funkcionālā zonējuma iedalījumu un noteikšanas veidus. Tiesību aktu projektu publiskajā portālā 2024. gada 29. aprīlī plānots nodot publiskajai apspriešanai MK Nr.240 noteikumu grozījumu projektu un 2024. gada vasarā (provizoriski) apstiprināt MK Nr. 240 grozījumus.

Plānojums izstrādājams atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai, attiecīgi dokumenta 1. redakcijas publiskās apspriešanas process plānojas pēc MK Nr. 240 grozījumu apstiprināšanas, provizoriski 2024. gada septembrī.

Publiskās apspriešanas ietvaros būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Plānojuma 1. redakciju, piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmēs, sniegt priekšlikumus. Publiskās apspriešanas process tiks organizēts tā, lai ar dokumentu redakciju varētu iepazīties gan elektroniski, gan klātienē. Nepieciešamības gadījumā tiks izstrādāta papildu redakcija, nodrošinot to, lai visu pušu intereses maksimāli tiktu ņemtas vērā, vienlaicīgi sekmējot ilgtspējīgu teritorijas plānošanu, attīstību un apsaimniekošanu. 

Ar dokumenta 1. redakcijas izstrādi un publiskās apspriešanas procesa organizēšanu noslēgsies Plānojuma izstrādes sākuma posms.

Ņemot vērā augstākminēto, tiek aktualizēts arī iesniegumu “Par funkcionālā zonējuma maiņu teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros” iesniegšanas termiņš līdz 2024. gada 31. maijam.

Sīkāka informācija un iesnieguma forma skatāma ŠEIT.

Pašvaldība aicina būt aktīviem un sekot līdzi Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādes aktualitātēm pašvaldības mājaslapā!


¹ Preiļu novada teritorijas plānojums 2016.-2031. gadam (ar grozījumiem 2018. gadā), Riebiņu novada teritorijas plānojums 2012.–2024. gadam, Aglonas novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam, Vārkavas novada teritorijas plānojums 2016.–2026. gadam.

Informāciju sagatavoja

Lāsma Strole-Krasovska

Projekta vadītāja - 225. kabinets
lasma.strole [at] preili.lv