Darbinieki

Iveta Piziča

Vadītāja - 224. kabinets
iveta.pizica [at] preili.lv

Inese Jakovele

Vides pārvaldības vecākā speciāliste - 222.kabinets
inese.jakovele [at] preili.lv

Gunārs Bruzguls

Energopārvaldnieks - 223. kabinets
gunars.bruzguls [at] preili.lv

Valdas Martinkus

Elektrotehniķis - 223. kabinets
valdas.martinkus [at] preili.lv

Nauris Lazda

Pārvaldnieks komunālo pakalpojumu jomā - 222. kabinets
nauris.lazda [at] preili.lv

Imants Kokins

Inženierkomunikāciju tehniķis - 222. kabinets
imants.kokins [at] preili.lv

Inta Ruskule

Būvinženieris - 221. kabinets
inta.ruskule [at] preili.lv

Artis Žukovs

Ceļu būvinženieris - 222. kabinets
artis.zukovs [at] preili.lv

Sanita Meļko

Vadītāja vietniece (attīstības un investīciju jautājumos) - 225. kabinets
sanita.melko [at] preili.lv

Imelda Vutnāne-Kojāne

Vecākā projekta vadītāja - 220. kabinets
imelda.vutnane [at] preili.lv

Ineta Valaine

Projekta vadītāja - 225. kabinets
ineta.valaine [at] preili.lv

Lāsma Strole-Krasovska

Projekta vadītāja - 225. kabinets
lasma.strole [at] preili.lv

Antra Meluškāne

Projekta vadītāja - 220. kabinets
antra.meluskane [at] preili.lv

Ingūna Barkeviča

Projekta vadītāja - 225. kabinets
inguna.barkevica [at] preili.lv

Andrejs Anins

Vadītāja vietnieks (inženiertehniskos jautājumos) - 222. kabinets
andrejs.anins [at] preili.lv

Nikola Djubina

Teritorijas plānotāja
nikola.djubina [at] preili.lv

Inga Vilcāne

Nekustamā īpašuma pārvaldniece
inga.vilcane [at] preili.lv

Saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas nolikumu, Daļas galvenie uzdevumi ir:

 • koordinēt un nodrošināt Preiļu novada attīstības plānošanas procesu, tai skaitā pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un piedalīties reģionālo un nacionālo attīstības plānošanas dokumentu izstrādē:
  • organizēt pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, un veikt to īstenošanas uzraudzību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas metodiskajiem ieteikumiem. Savas kompetences ietvaros, nodrošināt informācijas ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);
  • koordinēt pašvaldības nozaru attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, sniegt atzinumus par to saskaņotību ar pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un attīstības programmā izvirzītajiem mērķiem un prioritātēm, kā arī nodrošināt to īstenošanas uzraudzību un uzdevumu izpildes kontroli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • sniegt atzinumus par pašvaldības struktūrvienību, iestāžu un kapitālsabiedrību izstrādātajiem attīstības plānošanas dokumentiem un to atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izvirzītajiem mērķiem un prioritātēm;
  • nodrošināt attīstības plānošanas un budžeta plānošanas sasaisti pašvaldībā, kompetences ietvaros izvērtējot un sniedzot atzinumus par ikgadējā un vidēja termiņa budžeta pieprasījumu projektiem un Preiļu domes lēmuma projektiem;
  • veikt periodisku attīstības plānošanas dokumentos ietverto mērķu, prioritāšu un rīcības virzienu ietekmes analīzi uz novada sociāli ekonomisko attīstību un savas kompetences ietvaros piedalīties ikgadējā novada publiskā pārskata sagatavošanā;
  • piedalīties nacionālā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un ieviešanā, pārstāvot pašvaldības intereses;
  • kompetences ietvaros organizēt investīciju plāna aktualizēšanas procesu, analizējot jaunu infrastruktūras investīciju projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas Pašvaldībā.
 • koordinēt un nodrošināt projektu vadības procesu, tai skaitā piesaistīt ārējo finansējumu pašvaldības projektu ieviešanai, atbilstoši Preiļu novada domes lēmumiem, pārraudzīt Eiropas Savienības fondu un citu ārējo finanšu instrumentu projektu ieviešanu Centrālajā administrācijā, kā arī pašvaldības iestādēs:
  • informēt Centrālās administrācijas struktūrvienības un pašvaldības iestādes par finanšu līdzekļu piesaistes iespējām no ārvalstu un nacionālajām institūcijām (t.sk. Eiropas Savienības un citiem ārvalstu finanšu instrumentu avotiem) pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos apstiprināto projektu īstenošanai, kā arī pārraudzīt Centrālās administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu īstenoto projektu ieviešanas gaitu un mērķu sasniegšanu;
  • veikt un koordinēt valsts mērķdotāciju, aizņēmumu, Eiropas Savienības fondu vai citu ārējo finanšu instrumentu piesaisti no ārvalstu un nacionālajām institūcijām pašvaldības īpašumā esošas infrastruktūras investīciju projektu izstrādei (turpmāk –infrastruktūras investīciju projekti), īstenošanai un pēc ieviešanas uzraudzībai projektu monitoringa periodā.
 • sekmēt vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu pašvaldībā:
  • sniegt priekšlikumus pašvaldības teritorijā esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ilgtspējīgai apsaimniekošanai;
  • sniegt priekšlikumus par publisko ūdeņu aizsargjoslas izmantošanu un pārvaldību, organizēt pašvaldībai piešķirtā rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali, slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus, iesniegt atskaites attiecīgām valsts iestādēm, kā arī plānot un administrēt pašvaldības ieņēmumus no zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību izmantošanas (licences);
  • izsniegt atzinumus un tehniskos noteikumus attīstības priekšlikumiem vides aizsardzības jomā (teritorijas plānojumiem, teritorijas plānojuma grozījumiem, detālplānojumiem, tehniskajiem projektiem, zemju transformācijām u.c.), kā arī atkritumu saimniecības jomā;
  • sadarbībā ar Valsts vides dienestu apzināt piesārņotās vietas pašvaldības administratīvajā teritorijā un sniegt priekšlikumus piesārņojuma likvidēšanas organizēšanai pašvaldības īpašumā esošajām teritorijām;
  • pārzināt A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības pašvaldības administratīvajā teritorijā, sadarbībā ar valsts vides institūcijām piedalīties to kontrolē, kā arī pārzināt vides piesārņojuma jomu pašvaldības administratīvās teritorijas robežās gadījumos, kad netiek izsniegtas piesārņojošās darbības atļaujas;
  • sniegt informāciju sabiedrībai par vides stāvokli, kā arī sadarboties ar valsts vides institūcijām, izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un sabiedrību vides aizsardzības jomā;
  • koordinēt dabas resursu ieguvi Pašvaldības administratīvajā teritorijā: sagatavot dokumentāciju derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanai, pēc nepieciešamības veikt derīgo izrakteņu teritoriju apsekošanu dabā, izskatīt un nodrošināt rekultivācijas plānu saskaņošanu; koordinēt pašvaldībai piederošo derīgo izrakteņu un citu dabas resursu lietderīgu izmantošanu; sniegt valsts pārvaldes institūcijām atskaites par izsniegtām derīgo izrakteņu ieguves atļaujām.
 • koordinēt un pārraudzīt sertificētas energopārvaldības sistēmas ieviešanu pašvaldībā:
  • nodrošināt Preiļu novada pašvaldības Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādi, pārraudzīt un organizēt tā aktivitāšu ieviešanu pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās.
 • 7.5. pārraudzīt Pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšanu, apsaimniekošanu un attīstību:
  • organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašuma objektu projektēšanas, būvniecības, atjaunošanas, pārbūves un restaurācijas darbus, tai skaitā veikt pašvaldības ēku un būvju apsekošanu, nosakot to tehnisko stāvokli, sagatavot atzinumus, defektu aktus un izmaksu tāmju aplēses;
  • organizēt būvniecības procesa (būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbu veikšanai) norisei nepieciešamās dokumentācijas (būvprojektu, t.sk. tehniskās apsekošanas atzinumu u.c. atzinumu izstrāde, būvprojektu ekspertīze, būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības darbu dokumentācija u.c.) izstrādi pašvaldības infrastruktūras investīciju projektu, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta un ārējiem finanšu resursiem, īstenošanai, tai skaitā savas kompetences ietvaros piedalīties iepirkumu konkursu organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas, līgumu projektu un citu dokumentu izstrādē, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;
  • koordinēt pašvaldības īpašumā esošo ceļu uzturēšanu, nodrošināt pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai piešķirtās valsts mērķdotācijas un pašvaldības budžetā, šim mērķim paredzēto, finanšu līdzekļu izlietojuma racionālu plānošanu. Pēc vadības atsevišķiem norādījumiem, pārbaudīt izpildīto darbu kvalitāti un apjomu;
  • organizēt pašvaldības ceļu un ielu reģistrāciju un uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, uzturēt un regulāri atjaunot to datu bāzi;
  • sagatavot un izsniegt tehniskos noteikumus būvdarbu veikšanai ielu un ceļu teritorijā;
  • organizēt pašvaldības teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas īstenošanu;
  • organizēt pašvaldības kapsētu darbību t.sk. pilsētas kapsētu, kapličas, iekšējo ceļu, celiņu, aku remontdarbu veikšanu, atkritumu izvešanu, kapu teritorijas un tiem piegulošās teritorijas labiekārtošanas darbus;
  • savas kompetences ietvaros, nodrošināt informācijas ievietošanu un tehnisko noteikumu izdošanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS);
  • nodrošināt infrastruktūras investīciju projektu ieviešanas procesa, tai skaitā būvniecības procesa administratīvo vadību, atbilstoši vietējas un nacionālas nozīmes attīstības plānošanas dokumentos noteiktajam, ievērojot sadarbības institūciju (finansējuma piešķīrēju) nosacījumus, tai skaitā piedalīties projektēšanas un būvdarbu sanāksmēs, pārstāvot Pašvaldības intereses un nodrošinot normatīvajiem aktiem atbilstošu būvniecības norisi.
 • Sadarboties ar vietējām un starptautiskām institūcijām, kas pārstāv pašvaldību intereses vai daļas kompetencē esošās jomas.
 • Preiļu novada domes vadības un Pašvaldības izpilddirektora uzdevumā savas kompetences ietvaros piedalīties vietēja, nacionāla un starptautiska mēroga sanāksmju, komisiju un darba grupu darbā.
 • Izskatīt un sagatavot atbildes uz privātpersonu iesniegumiem, sūdzībām atbilstoši daļai noteiktajai kompetencei.
 • Sagatavot Preiļu novada domes lēmumu projektus un citus nepieciešamos dokumentus, kas attiecas uz daļas kompetenci.
 • Organizēt lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Centrālajā administrācijā apstiprināto lietu nomenklatūru, tai skaitā dokumentācijas uzglabāšanas termiņus.