Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Balstoties uz aptaujas rezultātu apkopojumu par Preiļu pilsētas centra vizuālo izskatu un attīstību, tika uzsākta detālplānojuma izstrāde saskaņā ar Preiļu novada domes 27.02.2019. pieņemto lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Preiļu pilsētas centra teritorijai” (protokols Nr. 2, 29. §).

Tā izstrāde veikta atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam (2011), Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk tekstā – MK 14.10.2014. noteikumi Nr. 628), Preiļu novada teritorijas plānojumam 2016.–2031.gadam /ar 2018.gada grozījumiem (turpmāk tekstā – Preiļu novada TP) un Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/09 „Preiļu novada teritorijas plānojuma 2016.–2031. gadam (ar 2018. gada grozījumiem) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” un Preiļu novada attīstības programmai 2018.–2024. gadam (apstiprināta 2017. gada 28. decembrī). Detālplānojuma izstrādē ievēroti MK 14.10.2014. noteikumi Nr. 628, kā arī darba uzdevumā noteiktās prasības attiecībā uz detālplānojuma saturu un izstrādes kārtību. Tas sastāv no trijām savstarpēji saistītām daļām: Paskaidrojuma raksta, Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem un Grafiskās daļas ar vizualizācijām.

Detālplānojuma izstrādes ietvaros sagatavots sējums „Pārskats par detālplānojuma izstrādi”, kurā ietverta visa ar tā izstrādi saistītā dokumentācija. Izstrādes procesa gaitā ir saņemti institūciju nosacījumi, tika saņemti atzinumi un nodrošināta sabiedrības līdzdalība, organizējot detālplānojuma publisko apspriešanu 19.12.2019. Preiļu novada dome pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma Preiļu pilsētas centra teritorijai sagatavotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.19, 20. §), kurā tika noteikts publiskās apspriešanas termiņš no 2020. gada 6. janvāra līdz 2020. gada 3. februārim. 2020. gada 22. janvārī plkst. 17.00 Preiļos, Raiņa bulvārī 19 tika organizēta detālplānojuma apspriešanas sanāksme.

Ar detālplānojuma projektu varēja iepazīties Preiļu novada dome, Raiņa bulvārī 19, kā arī projekta dokumentācija bija pieejama interneta vietnē www.preili.lv un www.geolatvija.lv.

Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi ir apkopoti “Pārskatā par detālplānojuma izstrādi” (skatīt pie detālplānojuma dokumentiem).

Preiļu novada dome 27.08.2020. domes sēdē pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma Preiļu pilsētas centra teritorijai apstiprināšanu” (protokola Nr. 15, 22.§).

Detālplānojuma materiāli ir pieejami www.preili.lv un www.geolatvija.lv.

Sanita Meļko

Vadītāja vietniece (attīstības un investīciju jautājumos) - 225. kabinets
sanita.melko [at] preili.lv

Paziņojums par detālplānojuma “Detālplānojums Preiļu pilsētas centra teritorijai” apstiprināšanu

Preiļu novada dome informē, ka 27.08.2020. domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma Preiļu pilsētas centra teritorijai apstiprināšanu” (protokola Nr. 15, 22.§). Detālplānojuma materiāli ir pieejami www.preili.lv un www.geolatvija.lv.