Atbilstoši Preiļu novada pašvaldības darba reglamentam, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus:

  • par sociālo palīdzību;
  • par palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā;
  • par dzīvojamo telpu izmantošanu;
  • par veselības aprūpi un aizsardzību;
  • par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;
  • par izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām;
  • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;
  • par jaunatnes lietām;
  • reliģisko organizāciju darbības jautājumus.

Darbinieki