2019. gada jūlijā tika uzsākta Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2. kārtas projekta Nr.9.3.1.1./18/I/009 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā” īstenošana.

Laika posmā no šī gada sākuma līdz maija mēneša beigām, ir paveiktas vairākas projekta aktivitātes:

Noslēgti līgumi:

  1. Ar SIA “RS Property” par būvuzraudzības veikšanu objektā Pakalpojumu centra “Līči” (Jaunatnes ielā 1, Preiļu novads Preiļu pagasts), kurā tiks izbūvēts āra infrastruktūras objekts – lapene un veikti telpu vienkāršotās atjaunošanas darbi, to pielāgošana grupu dzīvokļa pakalpojuma saņēmēju vajadzībām;
  2. Ar SIA “Rēzeknes būvserviss” par āra lapenes izbūvi pie Pakalpojumu centra “Līči” (Jaunatnes ielā 1, Preiļu novads Preiļu pagasts);
  3. Ar SIA “Preiļu celtnieks” par telpu vienkāršotās atjaunošanas darbiem un ugunsdrošības prasību nodrošināšanu, kas nepieciešami grupu dzīvokļa pakalpojumu sniegšanas vajadzībām
  4. Ar SIA “Kiwi mēbeles” par inventāra (koka soli un galdi, no koka izgatavotas āra spēles) izgatavošanu āra infrastruktūras objektu labiekārtošanai pie Dienas aprūpes centra (Aglonas ielā 1A, Preiļi) un Pakalpojumu centra “Līči” (Jaunatnes ielā 1, Preiļu novads Preiļu pagasts);
  5. Ar SIA “x9.zone” par āra spēļu izgatavošanu un piegādi. Iegādātās lielformāta spēles – dambrete, cirks un lidojošo šķīvīšu dārts, kas dos iespēju dažādot fiziskās aktivitātes Dienas aprūpes centra (Aglonas ielā 1A, Preiļi) klientiem. Tās varēs izmantot gan iekštelpās, gan ārā.

Šajā laika posmā AS “Komunālprojekts” ir izstrādājis un iesniedzis Preiļu novada domei tehnisko dokumentāciju, kas nepieciešama  Dienas aprūpes centra (Aglonas ielā 1A, Preiļi) telpu pārbūves un atjaunošanas, kā arī āra infrastruktūras objektu (stāvlaukums, aktivitāšu laukums un lapene) izbūvei.

Pašreiz, pamatojoties uz izstrādāto tehnisko dokumentāciju, Preiļu novada domes Iepirkumu komisija gatavo atklātā konkursa nolikumu iepirkuma izsludināšanai, lai varētu uzsākt būvdarbus Dienas aprūpes centrā (Aglonas ielā 1A, Preiļi).

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Preiļu novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, uzlabojot viņu sociālo situāciju, ģimeņu dzīves kvalitāti un nodrošinot iespēju saņemt vienlīdzīgus pakalpojumus, tādējādi sekmējot integrāciju sabiedrībā.

Kopējās projekta izmaksas ir 377 784,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums 321 116,40 EUR, pašvaldības finansējums 39 667,32 EUR, valsts budžeta dotācija 17 000,28 EUR. Projekta gaitā tiks sniegta informācija gan Preiļu novada domes mājas lapā: www.preili.lv, gan izvietojot informatīvos plakātus projekta aktivitāšu realizācijas vietās.

Ingūna Barkeviča,
Projekta vadītāja