Attīstībā Pašvaldībā

2024. gadā Preiļu novada pašvaldība ir ieplānojusi veikt Preiļupes, Preiļupes attekas (Saltupes) gultnes un krastu tīrīšanu no mehāniskā piesārņojuma un tauvas joslas teritorijas sakopšanu.  Darbus ieplānots veikt Saltupes posmā no Daugavpils ielas caurtekas līdz Rietumu ielas caurtekai un Preiļupes posmā no vecajām dzirnavām līdz Rietumu ielas caurtekai. Attīrāmo posmu kopgarums apmēram 1 km.

Upes posmos gultni un krastus nepieciešams tīrīt, lai novērstu pastiprinātu aizsērēšanos, aizsprostojumu veidošanos un pieguļošo teritoriju applūšanu palu laikā. Plānots veikt upē iekritušo koku, zaru un antropogēnā pielūžņojuma (upē iemestu sadzīves atkritumu) izvākšanu no gultnes, krastiem, upes tauvas joslas teritorijas sakopšanu, veicot kritisko koku un krūmu izzāģēšanu, to retināšanu, kas  uzlabos ūdens ekoloģisko un vides ainavisko kvalitāti. Gultnes padziļināšanas darbi nav paredzēti.

22. decembrī, pieaicinot Preiļu novada pašvaldības speciālisti – ainavu arhitekti, tika veikta atstājamo, saglabājamo, potenciāli ainavisko koku izvērtēšana un iezīmēšana dabā. Preiļu novada pašvaldības Koku vērtēšanas komisija ir informēta par plānotajiem darbiem. Veicamajiem darbiem ir izstrādāti VVD Tehniskie noteikumi. Preiļu pašvaldība ir veikusi saskaņošanu ar attīrāmo upes posmu pierobežniekiem. Koku griešanu paredzēts veikt līdz 31. martam,  bet vasaras, rudens periodā tīrīšanas, sakopšanas darbus.

Informāciju sagatavoja