Turpinot 2019. gada jūlijā uzsāktā Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2. kārtas projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/009 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā” īstenošanu, 2020. gada vasarā ir paveiktas vairākas projekta aktivitātes.

Lai sasniegtu vienu no projekta rezultātiem, t.i., izveidots grupu dzīvokļu pakalpojums, ir veikti Pakalpojuma centra “Līči” telpu, kurās atradīsies grupu dzīvokļi, vienkāršotās atjaunošanas darbi un izveidots telpu ugunsdrošais nodalījums, kā arī iegādātas jaunas mēbeles atjaunotajām telpām. Pašreiz norit darbs pie nepieciešamā materiāli tehniskā aprīkojuma, t.i., sadzīves tehnikas, virtuves piederumu,  tekstīlizstrādājumu u.c. inventāra iegādes.

Projekts paredz, ka personām, kuras saņems grupu dzīvokļa pakalpojumu, ir jānodrošina arī dažādas nodarbības sadzīves iemaņu uzturēšanai vai korekcijai, sociālo prasmju pilnveidei, sabiedrībai pieņemamu saskarsmes iemaņu apgūšanai, kā arī jāsniedz atbalsts fiziski aktīva dzīvesveida veicināšanai. Tāpēc blakus Pakalpojumu centram “Līči” ir izbūvēta āra lapene, uzstādīti soliņi un urnas. Āra lapenes izbūve dos iespēju nodrošināt nodarbību novadīšanu arī nelabvēlīgos un vēsos laika apstākļos, dažādos brīvā laika pavadīšanas iespējas,  kā arī papildinās dažādu  prasmju apguvi, jo blakus āra lapenei klientiem ir pieejama neliela siltumnīca un dārziņš, kurā var audzēt dārzeņus pašpatēriņam. Tādējādi lapeni var izmantot arī kā vietu brīvā dabā, kurā veikt dārzeņu pārstrādi un sagatavošanu ziemas mēnešiem. Tā klientiem būtu iespēja apgūt sadzīves iemaņas, kā arī sarūpēt sev pārtikas produktus, atslogojot mājsaimniecības budžeta tēriņus.

Lai izveidotu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs vai audžuģimenēs, tiek veikti darbi pie fizioterapijas kabineta izveides un aprīkošanas. Šis pakalpojums tiks sniegts ēkā kurā atrodas Pakalpojumu centrs “Līči”. Ir iegādātas kabinetam nepieciešamās mēbeles un drīz tiks izsludināts iepirkums fizioterapijas pakalpojumam nepieciešamā inventāra iegādei. Tā kā grupu dzīvokļi atradīsies ēkas otrā stāvā, bet fizioterapijas kabinets ēkas pirmā stāvā, notiek darbs pie vides un informācijas pieejamības prasību nodrošināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma un grupu dzīvokļa pakalpojuma saņēmējiem

Projekta ietvaros viena no plānotajām darbībām ir inventāra iegāde brīvā laika aktivitāšu nodrošināšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuri saņem Dienas aprūpes centra pakalpojumu. Vasaras sākumā klienti jau iemēģināja dažas no lielformāta spēlēm, šobrīd spēļu klāsts ir paplašināts, iegādājoties lielformāta domino, kas rosina domāt, lai virzītos uz mērķi, lielo jengu – tā izraisa smieklu vētru, bet tajā pat laikā māca rūpēties vienam par otru, lai spēles kauliņu sagāšanās laikā tie nesavainotu pašus spēles dalībniekus, kā arī citas lielformāta āra spēles, kas domātas dažādu fizisko aktivitāšu novadīšanai.

Drīz iesāksies arī darbi Dienas aprūpes centrā (Aglonas ielā 1A, Preiļi). Notiks telpu pārbūve un atjaunošana, kā arī āra infrastruktūras objektu (stāvlaukums, aktivitāšu laukums un lapene) izbūve. Pašreiz notiek darbs pie izsludinātā atklātā konkursa šiem būvdarbiem. Tiek gaidīti pretendentu piedāvājumi un oktobrī, kad būs noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš, iepirkuma komisija izvērtēs tos un noteiks uzvarētājus, ar kuriem tiks noslēgti līgumi par būvniecības darbu veikšanu šajā objektā.

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Preiļu novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, uzlabojot viņu sociālo situāciju, ģimeņu dzīves kvalitāti un nodrošinot iespēju saņemt vienlīdzīgus pakalpojumus, tādējādi sekmējot integrāciju sabiedrībā.

Kopējās projekta izmaksas ir 377 784,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums 321 116.40 EUR, pašvaldības finansējums 39 667,32 EUR, valsts budžeta dotācija 17 000,28 EUR. Projekta gaitā tiks sniegta informācija gan Preiļu novada domes mājas lapā: www.preili.lv, gan izvietojot informatīvos plakātus projekta aktivitāšu realizācijas vietās.

Ingūna Barkeviča

Projekta vadītāja - 225. kabinets
inguna.barkevica [at] preili.lv