2019. gadā tika uzsākta Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2. kārtas projekta Nr.9.3.1.1./18/I/009 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā” īstenošana.

2020. gadā ir pabeigtas vairākas projekta darbības, tai skaitā, arī  veikti vairāki grozījumi noslēgtajā vienošanā ar Centrālo finanšu līguma aģentūru, gan par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 30.06.2021., gan par papildus finansējuma piesaisti esošo projekta darbību realizēšanai un jaunu projekta darbību ieviešanai.

Ēkas, kas atrodas Jaunatnes ielā 1, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, 2. stāvā  ir veikti  vienkāršotās atjaunošanas darbi telpām, kurās atradīsies grupu dzīvokļi, nodrošināta nepieciešamā vides un informācijas prasību pieejamība sociālās rehabilitācijas un grupu dzīvokļa pakalpojumu saņēmējiem. Iegādāts evakuācijas krēsls ar kura palīdzību ārkārtas situācijās būs iespējams ātri pārvietot klientus pa kāpnēm. Atjaunotie dzīvokļi ir labiekārtoti ar jaunām mēbelēm  un nepieciešamo inventāru. Notiek darbi arī pie brīvā laika aktivitāšu telpas labiekārtošanas. 2021. gada sākumā tiks iegādāta dažāda sadzīves tehnika, ir noslēgusies iepirkuma procedūra un pašvaldības iepirkumu komisijā notiek darbs pie iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas. Tāpat 2021. gadā ir plānots papildināt inventāra klāstu brīvā laika pavadīšanas dažādošanai, iegādājoties dārzkopībai nepieciešamos darba rīkus, trenažierus un dažādas galda spēles, kā arī labiekārtot sociāla darba speciālista kabinetu ar jaunām mēbelēm un biroja tehniku.

Lai personām, kuras saņems grupu dzīvokļa pakalpojumu, būtu nodrošinātas dažādas nodarbības sadzīves iemaņu uzturēšanai vai korekcijai, sociālo prasmju pilnveidei, sabiedrībai pieņemamu saskarsmes iemaņu apgūšanai ir izbūvēta āra lapene, iegādātas āra koka mēbeles, un lai veicinātu fiziski aktīvu dzīvesveidu, 2021.gadā plānota jauna projekta darbības īstenošana – āra aktivitāšu laukuma izbūve grupu dzīvokļa pakalpojuma saņēmējiem. Pašreiz ir noslēgts līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi un nākošā gada pavasarī varēs uzsākt šī laukuma izbūves darbus.

Notiek darbs pie projekta darbības, kuras rezultātā tiks izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojums (fizioterapeita pakalpojums)  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs vai audžuģimenēs. Fizioterapijas kabinets atradīsies Jaunatnes ielā 1, Līčos.  Patreiz tas tiek labiekārtots ar nepieciešamām mēbelēm un ir noslēgti līgumi ar UAB “Slaugivita” par inventāra piegādi sociālā rehabilitācijas infrastruktūras izveidei bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

2020. gada nogalē ir noslēgts līgums ar SIA “Ošukalns celtniecība” par āra infrastruktūras izbūvi (stāvlaukums, āra aktivitāšu laukums un āra lapene) Dienas aprūpes centram, Aglonas ielā 1a, Preiļos.

Iepirkumu komisijā notiek darbs pie pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas par DAC telpu pārbūvi un sensorās istabas izveidi.

2020. gadā brīvā laika aktivitāšu nodrošināšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuri saņem Dienas aprūpes centra pakalpojumu, tika iegādāta podnieka virpa un keramikas krāsns, āra lielformāta spēles – domino, jenga, jautrais florbols, cirks, riču raču un citas spēles.

Rokdarbu nodarbību dažādošanai, nākošajā gadā plānots iegādāties šujmašīnas un cnc iekārtu, kā arī  pašdarbības mākslinieciskajām aktivitātēm dažādus kostīmus un aksesuārus.

Par papildus piesaistītajiem līdzekļiem, 2021. gadā ir plānota arī DAC vadītāja, psihologa darba vietu un aktivitāšu telpas otrā stāvā labiekārtošana, iegādājoties jaunas mēbeles, biroja tehniku un psihologa darba pilnveidošanai nepieciešamo inventāru (piktogrammu programma, sensoro lietu komplekts, galda spēles, u.c.)

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Preiļu novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, uzlabojot viņu sociālo situāciju, ģimeņu dzīves kvalitāti un nodrošinot iespēju saņemt vienlīdzīgus pakalpojumus, tādējādi sekmējot integrāciju sabiedrībā.

Kopējās projekta izmaksas ir 502 642,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums 348 734,04 EUR,  valsts budžeta dotācija pašvaldībām 17 801,09 EUR, valsts budžeta finansējums 19 097,99 EUR, pašvaldības finansējums 117 008,88 EUR.

Projekta gaitā tiks sniegta informācija gan Preiļu novada domes mājas lapā: www.preili.lv, gan izvietojot informatīvos plakātus projekta aktivitāšu realizācijas vietās.

Ingūna Barkeviča

Projekta vadītāja - 225. kabinets
inguna.barkevica [at] preili.lv