Izglītībā Iedzīvotājiem
Preiļu novada pašvaldības vispārizglītojošo vidusskolu audzēkņiem tiks piešķirtas stipendijas

27. jūnijā Preiļu novada domes deputāti apstiprināja saistošos noteikumus, kas paredz mācību stipendiju piešķiršanu Preiļu novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem, ar mērķi motivēt novada izglītojamos mācīties un ieinteresēt citu novadu labākos izglītojamos mācībām Preiļu novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestādēs, motivēt audzēkņus paaugstināt mācību sasniegumus, ievērot iestādes iekšējās kārtības noteikumus.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā ar 2024. gada 1. septembri un 2024./2025. mācību gadā būs attiecināmi uz 10. klašu audzēkņiem, bet nākamajos mācību gados pakāpeniski arī uz 11. un 12. klašu audzēkņiem.

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem, stipendiju būs tiesīgs saņemt izglītības iestāžu 10.–12. klašu izglītojamais, kurš iegūst izglītību pašvaldības dibinātās izglītības iestādes 10.–12. klasē, nav pārkāpis izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus, nav administratīvi sodīts un nav neattaisnoti kavējis mācību stundas. Izglītojamo, kuri uzsāks mācības izglītības iestādes 10. klasē, stipendiju piešķiršanas izvērtēšanai pirmajā semestrī tiks ņemti vērā audzēkņa vispārējās pamatizglītības centralizēto eksāmenu rezultāti, kuros ir iegūti vidēji vismaz 30 %, kā arī vērtējums nevienā mācību priekšmetā nedrīkst būt zemāks par 6 ballēm.

Stipendijas apmērs vienam izglītojamajam mēnesī, pēc normatīvajos aktos noteiktās nodokļu nomaksas, paredzēts 35,00 eur apmērā, ja vidējais vērtējums mācību priekšmetos iepriekšējā semestrī nav bijis zemāks par 7 ballēm, un vērtējums nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 6 ballēm; 50,00 eur apmērā, ja vidējais vērtējums mācību priekšmetos iepriekšējā semestrī nav bijis zemāks par 8 ballēm, un vērtējums nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 6 ballēm. Stipendiju piešķirs uz vienu mācību semestri un izmaksās reizi mēnesī, ieskaitot to izglītojamā, izglītojamā vecāka vai tā likumiskā pārstāvja norādītajā bankas norēķinu kontā. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

 Informāciju sagatavoja