Pašvaldībā

Amata pretendentam izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (akadēmiskā, otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vai maģistra grāds: vadībzinātnēs, tehniskajās inženierzinātnēs, tiesību zinātnēs) (priekšroka tiks dota kandidātam, kurš pārvalda divas svešvalodas, no kurām viena ir Eiropas Savienībā akceptēta);
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze kapitālsabiedrības vadošā amatā, organizācijas vai iestādes vadītāja, vadītāja vietnieka darbā vai pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā pašvaldības kapitālsabiedrībā, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļu (valdes priekšsēdētāja) uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā;
 • nevainojama reputācija.

Nepieciešamās kompetences:

 • izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas plānošanu un realizēšanu, kā arī Sabiedrības darbības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • izpratne Eiropas Savienības fondu projektu realizēšanā;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru.
 • Nominācijas procesā nevar piedalīties un par valdes locekļu (valdes priekšsēdētāja) amata kandidātu kļūt persona, uz kuru attiecas “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 37.panta 4.daļā izvirzītie aizliegumi, kas liedz ieņemt valdes locekļu (valdes priekšsēdētāja amatu) (ietverti Nolikuma 8.nodaļā – amata kandidāta apliecinājumā).

Kandidātu pieteikumus var iesniegt:

 • pa pastu slēgtā aploksnē, uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 (saņemšanas pēdējā diena: 2021. gada 7. oktobris plkst. 17:00);
 • iesniegt personīgi Preiļu novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas centrā: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, slēgtā aploksnē, līdz 2021. gada 7. oktobra plkst. 17:00;
 • elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@preili.lv līdz  2021. gada 7. oktobra plkst. 17:00;
 • jebkurā iesūtīšanas vai iesniegšanas veidā uz aploksnes vai e- pasta tematā jābūt norādei “Pieteikums Preiļu novada pašvaldības kapitālsabiedrības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu saimnieks” valdes locekļu (valdes priekšsēdētāja) kandidātu nominācijas procesam”.

Pretendenti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski.

Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam noteiktais atalgojums – EUR 2200.00

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • personīgi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīts, datēts, motivēts pieteikums brīvā formā, apliecinot piedalīšanos;
 • personīgi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīts dzīves gājuma apraksts jeb CV (Curriculum Vitae),
 • personīgi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīts kandidāta sagatavots redzējums par Sabiedrības attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai (ne vairāk kā 3 (trīs) A4 lpp.);
 • izglītību apliecinoša dokumenta (diploma) kopija (atbilstoši Nolikuma 3.1.2.punktam) (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • valsts valodas prasmes apliecības kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei (C1 līmenis) (izņemot personas, kuras ieguvušas augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • personīgi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīts apliecinājums, ka uz kandidātu nav attiecināmi “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 37.panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi (Nolikuma 8.nodaļā – amata kandidāta apliecinājums);
 • Ja kandidāts nav iesniedzis kādu no 4.8.punktā pieprasītajiem dokumentiem, viņš netiek virzīts tālākai vērtēšanai.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā!
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

 • Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: +371 65322766; e-pasts: dome@preili.lv;
 • pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
 • Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
 • Personas datu saņēmēji –domes administrācija un pagasta pārvaldes speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā;
 • Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
 • Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;
 • Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:
  • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
  • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.