Uzņēmējdarbībā Pašvaldībā

2020. gada 26. augustā Preiļu novada dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 3.3.1.0/20/I/012 “RAŽOŠANAI PIELĀGOTA TIPVEIDA ANGĀRA IZBŪVE UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA, DAUGAVPILS IELĀ 64, PREIĻI” realizāciju,  kas atbilst Ministru kabineta 2015. gada 13.oktobra noteikumu Nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķim (SAM) “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Preiļu novadā, izveidojot infrastruktūru komercdarbības attīstībai atbilstoši komersantu vajadzībām, saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā noteikto teritorijas attīstību.

Projektā plānotās darbības: ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana tiks veikta uz Preiļu pašvaldībai piederoša īpašuma, Preiļu pilsētā, Daugavpils ielā 64. Komersantus, kuri nomās no finansējuma saņēmēja projekta ietvaros attīstīto teritoriju ar ēku, pašvaldība izvēlēsies atklātā, caurskatāmā un nediskriminējošā veidā, nosakot tirgus cenu par infrastruktūras izmantošanu un veicot izsoles procedūru. Tipveida angāru varēs pielāgot gan ražošanas, gan pirmsapstrādes vajadzībām, gan izmantot kā noliktavu atbilstoši potenciālā nomnieka vajadzībām. Ēkai plānotas konfigurējamas starpsienas, veidojot telpas, ko var izmantot preču, produktu, tai skaitā lauksaimniecības produktu uzglabāšanai. Ēkā tiks ierīkota ventilācijas sistēma, izbūvēti iekšējie inženierkomunikāciju tīkli, energoapgāde ar pieslēgumu pie energoapgādes sadalnes, nodrošināta ēkas ugunsdrošība. Pie ēkas tiks izveidots apgaismots asfaltēts laukums kravas mašīnu manevrēšanai, preču iekraušanai – izkraušanai, uzbūvēts žogs.

Projekta kopējās izmaksas: 574332,96 EUR, ERAF finansējums sastāda 443007,82 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 22847,55 EUR, pašvaldības finansējums 52312,78 EUR, privātās attiecināmās investīcijas 49519,26 EUR, privātās neattiecināmās izmaksas (PVN)  6645,55 EUR.

Projekta darbību īstenošanas laiks ir 18 mēneši – no 2020. gada 26. augusta līdz 2022. gada 25. februārim. Pašreiz tiek izstrādātas specifikācijas iepirkumu izsludināšanai, bet būvniecības darbi tiks uzsākti tikai pēc tam, kad būs noslēgusies iepirkumu procedūra un noslēgti līgumi ar konkrēto darbu veicēju, par ko būs jāpieņem vēl atsevišķs Preiļu novada domes lēmums – līdzīgi, kā tas ir bijis līdzšinējo projektu realizācijā, kuriem ir nepieciešami Valsts Kases aizdevumi.

Projekts pilnībā atbilst nozīmīgākajiem Preiļu novada attīstības dokumentiem: Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.-2033. gadam, Preiļu novada attīstības programmas Investīciju plānam 2018.-2024. gadam, Preiļu novada teritorijas plānojumam 2016.-2031. gadam.

Ineta Valaine

Projekta vadītāja - 225. kabinets
ineta.valaine [at] preili.lv