Lauksaimniekiem Iedzīvotājiem

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomātas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:

  • 76760020054 platībā 0,2ha Preiļu novada Silajāņu pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi EUR 33,80 (t.sk. PVN) gadā;
  • 76760040196 platībā 0,9ha Preiļu novada Silajāņu pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi EUR 54,45 (t.sk. PVN) gadā;
  • 76480030190 platībā 0,4ha Preiļu novada Galēnu pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi EUR 33,80 (t.sk. PVN) gadā;
  • 76480030360 platībā 1,7ha Preiļu novada Galēnu pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi EUR 109,02 (t.sk. PVN) gadā;
  • 76480040188 platībā 0,3ha Preiļu novada Galēnu pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi EUR 33,80 (t.sk. PVN) gadā;
  • 76480040246 platībā 1,0ha Preiļu novada Galēnu pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi EUR 64,13 (t.sk. PVN) gadā;
  • 76800020473 platībā 1,8ha Preiļu novada Stabulnieku pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi EUR 117,61 (t.sk. PVN) gadā;
  • 76800040203 platībā 1,3ha (daļa) Preiļu novada Stabulnieku pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi EUR 84,94 (t.sk. PVN) gadā;
  • 76700030087 platībā 2,1149ha Preiļu novada Rušonas pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi EUR 127,95 (t.sk. PVN) gadā.

Uz 6 (sešiem) gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš līdz 09.06.2023., iesniedzot pieteikumu Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai elektroniski uz Preiļu novada pašvaldības e-pasta adresi dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi.
 

Sīkāka informācija

Ināra Upeniece

Nekustamā īpašuma speciālists (Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Galēnu pagasts, Stabulnieku pagasts)
inara.upeniece [at] preili.lv