Darbinieki

Vita Pastare

Vadītāja
vita.pastare [at] preili.lv

Svetlana Kurmeļova

Nodokļu (nodevu) administratore (Preiļu pagasts, Aizkalnes pagasts, Saunas pagasts, Pelēču pagasts)
svetlana.kurmelova [at] preili.lv

Sanita Līkais-Ivdre

Nodokļu (nodevu) administratore (Preiļu pilsēta, mazdārziņi)
sanita.likais [at] preili.lv

Marika Smane

Nodokļu un nodevu administrators (Vārkavas, Upmalas, Rožkalnu un Aglonas pagastos)
marika.smane [at] preili.lv

Aina Tumašova

Nodokļu (nodevu) administratore (Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Galēnu pagasts, Stabulnieku pagasts)
aina.tumasova [at] preili.lv

Ainārs Streļčs

Nekustamā īpašuma speciālists (Aglonas pagasts)
ainars.strelcs [at] preili.lv

Ināra Upeniece

Nekustamā īpašuma speciālists (Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Galēnu pagasts, Stabulnieku pagasts)
inara.upeniece [at] preili.lv

Irina Vaivode

Nekustamā īpašuma speciāliste (Vārkavas, Rožkalnu un Upmalas pagasts)
irina.vaivode [at] preili.lv

Zenta Andrejeva

Speciāliste mājokļu jautājumos
zenta.andrejeva [at] preili.lv

Saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma daļas nolikumu, Daļas galvenie uzdevumi un kompetences ir:

 • apzināt un uzskaitīt pašvaldības īpašumus Preiļu novada administratīvajā teritorijā;
 • pārraudzīt pašvaldības īpašumus un kontrolēt to apsaimniekošanu;
 • veidot un pastāvīgi aktualizēt pašvaldības īpašumu datu bāzi un nodrošināt informācijas pieejamību par pašvaldības īpašumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt lietderīgu un racionālu īpašumu izmantošanu, plānot un organizēt pašvaldības īpašumu atsavināšanas procesu;
 • veidot pašvaldības dzīvokļu fondu;
 • pārstāvēt Pašvaldību zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos novada teritorijā;
 • gatavot materiālus lēmumu projektiem Domes attiecīgajām komitejām un Domes sēdēm;
 • realizēt normatīvajos aktos pašvaldībai noteiktās funkcijas un pieņemt lēmumus par datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, par zemes ierīcības un detālplānojumu izstrādes jautājumiem;
 • apzināt Nekustamā īpašuma valsts informācijas sistēmā nereģistrētas būves un telpu grupas, sagatavot un iesniegt Valsts zemes dienestā informāciju nekustamā īpašuma objektu noteikšanai un kadastra datu aktualizācijai;
 • veikt datu reģistrāciju vienotās pašvaldību informācijas sistēmas NINO modulī “Lietošanas mērķu datu informācijas apmaiņa starp nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu un pašvaldību”;
 • izskatīt un saskaņot apgrūtinājuma un topogrāfiskos plānus;
 • pārstāvēt Domes intereses Valsts zemes dienestā, tai skaitā, iesniegt un saņemt nepieciešamos dokumentus;
 • pārstāvēt Domi visās valsts, pašvaldības un citās institūcijās, iesniegt, pieprasīt un saņemt nepieciešamos dokumentus, lēmumus, atļaujas un izziņas;
 • pasūtīt pašvaldības nekustamo īpašumu mērniecības darbus, kontrolēt to izpildi;
 • izskatīt personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, sniegt konsultācijas iedzīvotājiem par daļas kompetencē esošajiem jautājumiem un sagatavot atbildes uz tiem;
 • sagatavot lēmumprojektus par:
  • nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu un maiņu;
  • zemes ierīcības projektu nepieciešamību un nosacījumus to izstrādei;
  • zemes ierīcības projektu apstiprināšanu;
  • adrešu un nosaukumu piešķiršanu, maiņu; likvidēšanu;
  • par zemes platību un robežu precizēšanu;
  • platību noteikšanu ēku (būvju) uzturēšanai;
  • pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu sadali, apvienošanu, zemes vienības starpgabala statusa noteikšanu;
  • par zemes vienību ieskaitīšanu vai izņemšanu no rezerves zemes fonda, piekritības noteikšanu;
  • par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā;
  • par pašvaldības īpašumu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu;
  • par nomas tiesību piešķiršanu/ grozīšanu/izbeigšanu;
  • par pašvaldībai piederošu ceļu, ielu un inženierbūvju reģistrāciju NĪVKR IS un zemesgrāmatā;
  • citiem ar daļas darbību saistītajiem jautājumiem savas kompetences ietvaros.
 • pārraudzīt pašvaldības nekustamā īpašuma izmantošanu, sekot nekustamo īpašumu nomas termiņiem un nosacījumu izpildei, sagatavot dokumentus nomas līgumu noslēgšanai, vajadzības gadījumā apsekot un ierādīt nomāto zemju robežas dabā;
 • slēgt mazdārziņu nomas līgumus Preiļu pilsētā;
 • sekot zemes nomas maksas aprēķinam izmantoto datu atbilstībai noslēgtajiem zemes nomas līgumiem un Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem;
 • sagatavot dokumentus pašvaldības īpašumu reģistrācijai zemesgrāmatā;
 • organizēt aktuālākās informācijas sagatavošanu publicēšanai novada mājaslapā u. c.;
 • administrēt un aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli un nodokļa parādus:
  • sagatavot un nosūtīt nodokļu maksātājiem nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus, veikt uzskaiti par izdarītajiem maksājumiem un to identifikāciju un ievadi ZZ Dats NINO programmā;
  • sagatavot nekustamā īpašuma nodokļa prognozi;
  • sagatavot izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem;
  • izskatīt personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jomā un sniegt atbildes uz tiem;
  • konsultēt nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jomā;
  • aktualizēt datus NINO programmā sakarā ar izmaiņām valsts reģistros un sistēmās;
  • reģistrēt un administrēt un aktualizēt nomas līgumus lietojumprogrammā NOMA;
  • sagatavot un nosūtīt rēķinus par nomu;
  • apkopot informāciju par nomas maksājumu parādiem.
 • izskatīt iedzīvotāju iesniegumus sociālo un pašvaldības dzīvokļu jautājumos un sagatavot lēmumprojektus dzīvokļu jautājumu izskatīšanai Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē;
 • apkopot un uzskaitīt Preiļu novada pašvaldības, tās kapitālsabiedrību sniegto informāciju par neizīrētajiem (pašvaldības) dzīvokļiem Preiļu novada administratīvajā teritorijā, organizēt remontējamo telpu apsekošanu;
 • piedalīties sociālā un pašvaldības dzīvojamā fonda apsekošanā;
 • konsultēt iedzīvotājus par iespējām saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, dzīvokļa piešķiršanas, maiņas u. c. jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības dzīvojām fonda izmantošanu;
 • gatavot priekšlikumus par sociālo un pašvaldības dzīvokļu fonda racionālu izmantošanu;
 • piedalīties sociālo un pašvaldības dzīvokļu remontu plānošanā;
 • gatavot informāciju un pārskatus pašvaldības dzīvojamā fonda jautājumos;
 • uzturēt Preiļu novada pašvaldības dzīvokļu rindu reģistru;
 • izstrādāt Mājokļu politiku Preiļu novadā;
 • piedalīties Valsts meža dienesta un Valsts zemes dienesta sagatavoto datu izvērtēšanā par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaites un inventarizācijas vajadzībām;
 • veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
 • vadīt, sistematizēt un organizēt pašvaldības nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšanas pakalpojumus, nekustamo īpašumu atsavināšanas vai nomas gadījumā;
 • organizēt Preiļu novada pašvaldības meža platību apsaimniekošanu, mežu īpašumu tiesību sakārtošanu;
 • organizēt iekšējo sadarbību ar citiem pašvaldības speciālistiem un daļām, struktūrvienībām, iestādēm un ārējo sadarbību ar valsts institūcijām;
 • nodrošināt dokumentu noformēšanu un izsniegšanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.