Iedzīvotājiem

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7656 006 0142 platībā 0,4 ha Preiļu novada Pelēču pagastā, nomas maksa 23,72 EUR (t. sk. PVN) gadā uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 25.09.2023. iesniedzot pieteikumu Preiļu novada pašvaldības informācijas centrā Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai elektroniski nosūtot uz Preiļu novada pašvaldības e-pastu dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Sīkāka informācija

Vita Pastare

Vadītāja
vita.pastare [at] preili.lv