Iedzīvotājiem

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 76560020387 1,8 ha platībā Preiļu novada Pelēču pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi 106,72 EUR (t. sk. PVN) gadā.

Uz 6 (sešiem) gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš līdz 02.08.2023., iesniedzot pieteikumu Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai elektroniski uz Preiļu novada pašvaldības e-pasta adresi: dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi. Sīkāka informācija, zvanot Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistei uz tālruni +371 65905004.

Sīkāka informācija

Ināra Upeniece

Nekustamā īpašuma speciālists (Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Galēnu pagasts, Stabulnieku pagasts)
inara.upeniece [at] preili.lv