Iedzīvotājiem

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta ēka “Ceriņi”, Ārdava, Pelēču pagasts, Preiļu novads, sastāvoša no trīs telpām kopplatībā 68,8 m2. Ēkā ir kanalizācija, ūdensvads, elektriskā apkure.

Nomas maksa par iznomājamo telpu platību EUR 62,94 (t. sk. PVN) mēnesī.

Nomniekam ir pienākums 10 dienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas noslēgt pakalpojumu līgumu ar Pelēču pagasta pārvaldi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, kā arī atkritumu izvešanu ar SIA “Preiļu Saimnieks”. Norēķini par elektroenerģiju - saskaņā ar kontrolskaitītāja rādījumiem.

Pieteikšanās termiņš – līdz 19.06.2022. plkst. 12.00, iesniedzot pieteikumu Preiļu novada domes informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai elektroniski nosūtot uz Preiļu novada domes e-pastu dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Sīkāka informācija

Vita Pastare

Vadītāja
vita.pastare [at] preili.lv