Lauksaimniekiem Pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta lauksaimniecībā izmantojamā daļa no pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76420010189, platībā 2,3 ha, Aglonas pagastā, nomas maksa 98,90 EUR (plus PVN) gadā

uz (6) sešiem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 29.05.2023. iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada domes e-pasta adresi dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildu informācija: 

Ainārs Streļčs

Nekustamā īpašuma speciālists (Aglonas pagasts)
ainars.strelcs [at] preili.lv