Uzņēmējdarbībā

Preiļu novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv sadaļā “Meklēt zemes vienības”, ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

Personai, kura vēlas nomāt neapbūvētu zemesgabalu, jāiesniedz pieteikums Preiļu novada pašvaldībai Raiņa bulvārī 19, Preiļos. Pieteikumā norāda:

  1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama, juridiska persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
  2. oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru;
  3. nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu;
  4. nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā.

Tai personai, kura ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt šīs zemes vienības, pieteikums atkārtoti nav jāiesniedz! Ja neviena cita persona uz konkrēto zemes vienības nomu nepieteiksies, nomas līgums tiks noslēgts ar personu, kura sākotnēji iesniedza iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes vienību.

Nomas līguma termiņš piedāvātajām zemes vienībām ir 6 (seši) gadi.

Piedāvāto zemes vienību nomas maksa aprēķināta, pamatojoties uz Preiļu novada domes apstiprināto Preiļu novada lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma maksas cenrādi, kas nosaka viena hektāra lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā. Lauksaimniecības zemes vienības, neatkarīgi no tās platības, minimālā nomas maksa saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu ir 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

Pieteikšanās termiņš līdz 20.01.2023. plkst. 16.00.

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi. Sīkāka informācija, zvanot Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistei pa tālruni 65905004.

Informāciju sagatavojusi

nekustamo īpašumu speciāliste
Ināra Upeniece