Preiļu novadā Attīstībā Iedzīvotājiem

Preiļu novada pašvaldība informē, ka Preiļu novada domes 2022. gada 29. decembra sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr. 26., 31. §) “Par Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” un apstiprināts darba uzdevums.

Teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta ar mērķi radīt vienotu teritorijas  attīstības plānošanas dokumentu Preiļu novadam, kas izveidots 2021. gada 1. jūlijā saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, apvienojoties Aglonas novada Aglonas pagastam, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadiem, un kurā ietilpst 15  teritoriālā iedalījuma vienības: Aglonas, Aizkalnes, Galēnu, Pelēču, Preiļu, Riebiņu, Rožkalnu, Rušonas, Saunas, Silajāņu, Sīļukalna, Stabulnieku, Upmalas, Vārkavas pagasti un Preiļu pilsēta.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu un 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām, ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments – Preiļu novada teritorijas plānojums – tiks izstrādāts, pamatojoties uz Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un, ņemot vērā normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības, kā arī izvērtējot blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus un spēkā esošo bijušo novadu teritorijas plānojumus, tādējādi nostiprinot tiesisko pamatu Preiļu novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai.

Ar šobrīd spēkā esošajiem bijušo Preiļu, Vārkavas, Riebiņu un Aglonas novadu teritorijas plānojumiem var iepazīties Preiļu novada pašvaldības mājaslapā un GeoLatvija.lv platformā.

Izstrādājot jaunu teritorijas plānojumu, ir iespējams mainīt īpašumu atļauto izmantošanas veidu, funkcionālo zonējumu, apbūves noteikumu nosacījumus, tāpēc visi interesenti tiek aicināti iesaistīties plānošanas procesā, sniedzot rakstiskus priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei savos nekustamajos īpašumos un/vai publiskajās teritorijās. Informācija par priekšlikumu iesniegšanas iespējām tiks ievietota pašvaldības mājaslapā www.preili.lv, kā arī citos komunikācijas kanālos.

Aktuālā informācija par Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādes gaitu, sabiedrības līdzdalības iespējām un dokumentiem būs pieejama Preiļu novada pašvaldības mājaslapas sadaļās, Publiskās un sabiedriskās apspriešanas attīstības dokumentu izstrādē un Teritorijas plānojums, kā arī GeoLatvija.lv platformā (teritorijas attīstības plānošana).

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projekta vadītāju Lāsmu Stroli-Krasovsku, rakstot uz e-pasta adresi lasma.strole@preili.lv.

Aicinām visus interesentus sekot līdzi aktuālajai informācijai!

Informāciju sagatavojusi

Lāsma Strole-Krasovska

Projekta vadītāja - 225. kabinets
lasma.strole [at] preili.lv