Uzņēmējdarbībā Pašvaldībā

Preiļu novada dome 2019. gada 15. maijā noslēdza Vienošanos par projekta Nr.5.6.2.0/17/I/024 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā” īstenošanu.

Projekta mērķis – uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt investīciju piesaisti Preiļu novadā, veicot degradēto teritoriju revitalizāciju, uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstībai. Projekta ietvaros tiks revitalizētas 2 teritorijas un izbūvētas industriālās zonas Preiļu novadā.

Patreiz tiek realizēta aktivitāte – Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā.

Preiļu novada dome projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/024 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā” 1. aktivitātes ietvaros 2019. gada 5. septembrī noslēdza Būvdarbu līgumu “Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā” ar PS “A.A&būvkompānijas”. Līgumcena bez PVN 21% sastāda 1 098 506.50 EUR. Līguma izpildes termiņš – 8 mēneši no līguma parakstīšanas datuma, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu. Būvdarbi patreiz ir pārtraukti, ņemot vērā rudens/ziemas laikapstākļus un objekta sarežģīto ģeoloģisko situāciju. Būvdarbus plānots atsākt pēc projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekas 4324411:18 un susinātājgrāvis 4324411:23 pārbūve Preiļu pagastā, Preiļu novadā” īstenošanas, kas tiks uzsākts 2020. gada aprīlī.

2019. gada 10. septembrī tika noslēgts Būvuzraudzības līgums objektam ar SIA “BŪVĒLOGS projekti”. Līguma cena bez PVN 21%  21 875.00 EUR un 2019. gada 16. septembrī noslēgts līgums par Autoruzraudzības veikšanu objektam ar SIA “Pils M”. Līguma cena bez PVN 21% sastāda 4 000.00 EUR.

Sanita Meļko

Vadītāja vietniece (attīstības un investīciju jautājumos) - 225. kabinets
sanita.melko [at] preili.lv