Pašvaldībā Iedzīvotājiem

27. augusta domes sēdē deputāti piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu kopsummā 6615,27 eiro daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma sakārtošanai un jauna ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai dzīvojamai mājai.

Pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītās teritorijas labiekārtošanai 6395,27 eiro apmērā saņēma daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mehanizatoru ielā 6b, Preiļos iedzīvotāji, lai veiktu iekšpagalma asfalta atjaunošanas darbus. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums sastāda 75% no remontdarbu koptāmes. Naudas līdzekļi zemesgabala labiekārtošanai paredzēti no plānotajiem līdzekļiem budžeta sadaļā “Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”.

Tiem, kas pašlaik tikai domā par savas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītās teritorijas labiekārtošanu, darām zināmu, ka pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, apgaismojuma atjaunošanai vai pārbūvei jaunbūvei, citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam, būvprojekta izstrādei, brauktuvju, ietvju vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam.

Savukārt, pamatojoties uz Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma”, domes sēdē deputāti piešķīra līdzfinansējumu 220 eiro apmērā vienai dzīvojamajai mājai Preiļu pilsētā jauna ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka domes saistošie noteikumi paredz no jauna veidojamiem pieslēgumiem pašvaldības līdzfinansējumu 20 eiro apmērā par vienu garuma metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet kopumā ne vairāk kā 400 eiro uz vienu mājsaimniecību.

Sīkāka informācija un konsultācijas par iespējām saņemt kādu no pašvaldības piedāvātajām līdzfinansējuma programmām, zvanot pa tālruni 653 22766 vai rakstot e-pastu uz kristaps.urcs@preili.lv. Saistošie noteikumi pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv, turpat atrodamas ir arī finansējumu pieprasīšanai aizpildāmās veidlapas.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore