Pašvaldībā
Par Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un labklājības jautājumos ievēlēta Ineta Anspoka

28. septembra Preiļu novada domes kārtējā sēdē domes deputāti lēma par priekšsēdētāja vietnieci izglītības, kultūras un labklājības jautājumos ievēlēt līdzšinējo Riebiņu vidusskolas direktori un Preiļu novada domes deputāti Inetu Anspoku.

Izskatot jautājumu par domes priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumiem un izvērtējot darba apjomu, Preiļu novada domes priekšsēdētājs uz 28. septembra domes sēdi virzīja priekšlikumu - atgriezties pie domes vadības modeļa, kad priekšsēdētājam bija divi vietnieki: vietnieks infrastruktūras jautājumu jomā un vietnieks izglītības, kultūras un labklājības jomā.

Ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumu un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 14. punktu un 17. pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Preiļu novada domes deputāti lēma izdarīt grozījumus Preiļu novada domes amatpersonu, Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību un tās iestāžu darbinieku amatu sarakstā un grozīt amata nosaukumu no domes priekšsēdētāja vietnieks uz domes priekšsēdētāja vietnieks (infrastruktūras jautājumos) un iekļaut jaunu amatu – domes priekšsēdētāja vietnieks (izglītības, kultūras un labklājības jautājumos). Jaunizveidoto amatu no 2023. gada 2. oktobra ieņems līdzšinējā Riebiņu vidusskolas direktore un Preiļu novada domes deputāte Ineta Anspoka.

Informāciju sagatavoja