Preiļu novadā

Ir noslēgusies projekta Nr.5.6.2.0/16/I/013 ”Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” 1. darbība –  Rietumu ielas izbūve. 2021. gada 27. janvārī Būvniecības valsts kontroles birojs parakstīja Aktu par objekta “Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai, Preiļos” pieņemšanu ekspluatācijā.

Projektā pavisam plānotas 2 darbības: 1. Rietumu ielas izbūve un 2. Industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošajā teritorijā. Projekta beigu termiņš – 2021. gada 4. augusts.

2. darbības Industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošajā teritorijā ietvaros 2020. gada 12. oktobrī tika noslēgts Būvdarbu līgums starp Preiļu novada domi un SIA “Benson Industry” par objekta “Tipveida neapkurināmās angāra ēkas, divu moduļu tipa sadzīves ēku un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve” Rietumu ielai pieguļošā teritorijā. Būvuzraudzības līgums noslēgts ar SIA “Marčuks”, autoruzraudzību veiks SIA “Neoprojekts”, ar kuru noslēgts autoruzraudzības līgums. Patreiz objektā ir tehnoloģiskai pārtraukums, pamatojoties uz būvdarbu veikšanai neatbilstošiem laika apstākļiem.

Projekta vispārējais mērķis ir vērsts uz MK noteikumos noteikto 5.6.2.SAM mērķi – teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Projekta konkrētais mērķis – paaugstināt Preiļu novada esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem, izbūvējot Rietumu ielu Preiļos un Industriālo zonu Rietumu ielai pieguļoša teritorijā.

Sanita Meļko

Vadītāja vietniece (attīstības un investīciju jautājumos) - 225. kabinets
sanita.melko [at] preili.lv