Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Lai veicinātu komfortablāku dzīvi Preiļu novadā, pašvaldība palielinājusi atbalstu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, nodrošinot piekļuvi visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu sociālekonomiskās situācijas.

25. aprīļa Preiļu novada domes sēdē apstiprināti saistošo noteikumu 2022/48 “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma” grozījumi (spēkā no 01.05.2024.). Saistošie noteikumi pieejami ŠEIT. Būtiskākais grozījumos:

  1. Finansiālais atbalsts var tikt piešķirts gan pieslēguma projektēšanas, gan būvniecības izmaksām.
  2. Atkarībā no situācijas, var tikt piešķirts atbalsts procentu vai fiksētās summas formā:
    1. 50 % no kopējām pieslēguma izmaksām tiek segti, ja iesniegti izdevumus apliecinoši dokumenti vai 30,00 EUR par katru metru (sask. ar izpildmērījumu), bet ne vairāk kā 1000,00 EUR.
    2. sociāli neaizsargātām grupām: trūcīgām daudzbērnu ģimenēm, vientuļiem pensionāriem vai personām ar invaliditāti (kustību traucējumiem) 75 % no kopējām izmaksām ir segtas vai 35,00 EUR par katru metru (sask. ar izpildmērījumu), bet ne vairāk kā 1500,00 EUR.
  3. Būvniecības dokumentācijai ir jābūt reģistrētai www.bis.gov.lv, izvērtējot situāciju - ja pieslēguma vieta ir pie zemes gabala robežas, tad Būvniecības dokumentācija ir sertificētas personas Paziņojums par būvniecību, ja nav, tad Paskaidrojuma raksts.

Soļi līdz ūdensapgādes un kanalizācijas centralizētajam pieslēgumam

 

Rīcība

Kontaktpersonas

1. 

Iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegšanu ar pieslēguma vietu

www.bis.gov.lv

Preiļu pilsēta, Līči, Aizkalne -  Andris Brics, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Ūdens kanalizācijas sistēmu speciālists, tālr. +371 25486682e-pasta adrese  psaimnieks@preili.lv

Vārkava - Laila Lazdāne,  Vārkavas komunālo pakalpojumu daļas vadītāja, tālr. +371 20399639 laila.lazdane@preili.lv

Siļukalns, Galēni, Stabulnieki, Riebiņi, Silajāņi, Rušona, Sauna, Pelēči - Artūrs Meluškāns, Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļas vadītājs, tālr. +371 26097971, e-pasta adrese arturs.meluskans@preili.lv

Aglona - Andris Indāns, Aglonas komunālo pakalpojumu daļas vadītājs, tālr. +371 26390581e-pasta adrese andris.indans@preili.lv

2.

Jāpiesaista sertificēta persona vai komersants, kurš veic aprēķinu un izstrādā shēmu, sagatavo www.bis.gov.lv nepieciešamo būvniecības dokumentāciju: Paziņojums par būvniecību vai Paskaidrojuma raksts

Būvspeciālistu reģistrs: https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates

Būvkomersantu reģistrs: https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies

Apmācības:

Paziņojums par būvniecību:
https://www.youtube.com/watch?v=s8inkruLrzU

Paskaidrojuma raksts: https://www.youtube.com/watch?v=te0R00vDE4s

Konsultācijas: Aivars Klismets, Būvvaldes vadītājs, Talsu iela 2A, Preiļi, 2. stāvs, tālr. +371 26582832e-pasta adrese buvvalde@preili.lv

3.

Iesniegums pašvaldībai par līdzfinansējuma piešķiršanu

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, tālr. +371 65322766e-pasta adrese dome@preili.lv

4.

Vienošanās slēgšana ar pašvaldību

Sintija Trubiņa, Juridiskās un iepirkumu daļas juriste, tālr. +371 65322766, e-pasta adrese sintija.trubina@preili.lv, inta.klindzane@preili.lv

5.

Pasūtīt topogrāfiju (Paskaidrojuma rakstam) un pēc darbu pabeigšanas –izpildmērījums

https://www.lmb.lv/sertificeto-personu-registrs

 

6.

Būvdarbi

Saimnieciskā kārtā vai pieaicinot būvkomersantu

7.

Pabeigti būvdarbi - jāpieprasa no tehnisko noteikumu izdevējiem atzinums par ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanu un pieslēgšanu maģistrālajam tīkliem, jānoslēdz  līgums par pakalpojuma nodrošināšanu

Tehnisko noteikumu izdevējs (sk. 1. punktā)

8.

Iesniegums www.bis.gov.lv pie konkrētās lietas

www.bis.gov.lv

- Brīvas formas iesniegums par pabeigšanu “Paziņojumam būvdarbu”

- Par būvdarbu pabeigšanu ar atzīmi “Paskaidrojumu rakstā”

9.

Dokumentācijas iesniegšana Preiļu novada pašvaldībā lēmuma pieņemšanai par līdzfinansējumā piešķiršanu

Preiļu novada pašvaldība: Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, tālr. +371 65322766e-pasta adrese dome@preili.lv

 

Konsultāciju var saņemt:

 

Nauris Lazda, tālr. +371 27862728, e-pasta adrese nauris.lazda@preili.lv

Inta Ruskule, tālr. +371 26187086, e-pasta adrese inta.ruskule@preili.lv

Iedzīvotāji tiek aicināti izmantot šo iespēju saņemt atbalstu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai!

Informāciju sagatavoja

Inta Ruskule

Būvinženieris - 221. kabinets
inta.ruskule [at] preili.lv