Uzņēmējdarbībā

Preiļu pašvaldība īstenojusi projektu nr. 3.3.1.0/20/I/012 “Ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana, Daugavpils ielā 64, Preiļi”.

Bijusī Linu fabrikas teritorija, kas gadiem stāvējusi neapsaimniekota, sāk pārvērsties un iegūt jaunas modernas aprises.

2022. gada 22. jūnijā ekspluatācijā tika nodots tipveida angārs Daugavpils ielā 64, Preiļos. Angārs ir 2. grupas ēka ar kopējo platību 491 m2 , 7,5 m augstumā, ar 5 noliktavu telpām, kas aprīkotas ar gaisa aizkariem, automātiski paceļamām durvīm, labām ventilācijas iekārtām. Divās lielākajās telpās uzstādītas mitrināšanas un dzesēšanas iekārtas, kas ļaus nodrošināt atbilstošu mikroklimatu produkcijas uzglabāšanai. Pie ēkas izveidots liels asfaltēts laukums, atjaunots vecais žogs, izbūvēts jauns elektroapgādes pieslēgums, ēka pievienota pie centralizētā ūdensvada.

Atklāšanās pasākumā pašvaldība pateicās būvniekam SIA “Ošukalns celtniecība”, būvuzraugiem SIA “Marčuks”, autoruzraugiem – SIA “Neoprojekts”, projektā iesaistītajiem speciālistiem par paveikto darbu.

Komersantu, kurš nomās no pašvaldības projekta ietvaros attīstīto teritoriju ar ēku, pašvaldība izvēlēsies atklātā, caurskatāmā un nediskriminējošā veidā, nosakot tirgus cenu par infrastruktūras izmantošanu izsoles procedūrā. Komersants drīkstēs sava biznesa vajadzībām pielāgot telpas,  investēt nepieciešamajās iekārtās.

Aicinām visus interesentus sekot informācijai par izsoli mājaslapā www.preili.lv, jo jūlijā ir izsludināta objekta izsole. Pieteikties uz nomu var gan jau esošs uzņēmējs, zemnieks, gan fiziska persona, ja tā uzsāk savu saimniecisko darbību.

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Preiļu novadā, izveidojot infrastruktūru komercdarbības attīstībai atbilstoši komersantu vajadzībām, saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā noteikto teritorijas attīstību.

Projekta kopējās izmaksas: 597738,31 EUR, ERAF finansējums sastāda 443007,82 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 22847,55 EUR, pašvaldības finansējums 52312,77 EUR, privātās attiecināmās investīcijas 49519,27 EUR, privātās neattiecināmās izmaksas  303050,90 EUR.

Projekta īstenošana ilga 23 mēneši – no 2020. gada 26. augusta līdz 2022. gada 25. jūnijam.

Informāciju sagatavojusi

Ineta Valaine

Projekta vadītāja - 225. kabinets
ineta.valaine [at] preili.lv