Pašvaldībā Attīstībā Pagastos

30.01.2023. noslēdzas projekts “Jauna tūrisma produkta – dabas izziņas pastaigu takas izveide Pelēču ezera purvā”.

Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt, uzturēt un attīstīt apkārtējās vides infrastruktūras objektus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, labklājībai un labsajūtai ikdienā.

Projekta konkrētais mērķis – izveidot jaunu dabas tūrisma objektu Preiļu novadā – Pelēču ezera purva pastaigu taku, kas veicinātu un atbalstītu sabiedrības vides izziņu un vides izglītību un ļautu izcelt teritorijas ainavisko vērtību un izglītot sabiedrību par Eiropas nozīmes aizsargājamo augu un dzīvnieku sugām, kuras mīt Pelēču ezera purvā.

Rekreācijas un tūrisma infrastruktūras izveide ir atļauta dabas lieguma “Pelēču ezera purvs” dabas aizsardzības plānā (izstrādāts no 2019. līdz 2030. gadam). Lai šādu infrastruktūru izveidotu, kas būtu liels ieguvums Preiļu novada izzinošās dabas infrastruktūras attīstības veicināšanā, iedzīvotāju informēšanā par purvā sastopamajām dabas vērtībām, kuras jāsargā, Preiļu novada pašvaldība 2021. gada 31. maijā noslēdza sadarbības līgumu ar AS “Latvijas valsts meži”, kura mērķis ir, balstoties uz dabas lieguma “Pelēču ezera purvs” dabas aizsardzības plānā noteiktiem plānotiem apsaimniekošanas pasākumiem, sadarboties tūrisma vietas: dabas lieguma “Pelēču ezera purvs” dabas izziņas un rekreācijas infrastruktūras izveidošanā, attīstībā un uzturēšanā. LVM realizēja būvprojekta 2. kārtu – pastaigu takas un skatu platformas izbūve, bet Preiļu novada pašvaldība 2022. gadā uzsāka 1. kārtas būvdarbus, t. i. stāvlaukuma izbūve, gājēju takas līdz pastaigu takai izbūve un informatīvā stenda, soliņu un atkritumu urnas uzstādīšana. Būvprojekta 1. kārta tiek realizēta Preiļu novada pašvaldības projekta Nr. 22-03-AL21-A019.2204-000002 “Jauna tūrisma produkta – dabas izziņas pastaigu takas izveide Pelēču ezera purvā” ietvaros. Projektu līdzfinansē ELFLA.

Informāciju sagatavojusi

Sanita Meļko

Vadītāja vietniece (attīstības un investīciju jautājumos) - 225. kabinets
sanita.melko [at] preili.lv